Uhlíkové clo pri dovoze

14.09.2023 14:21

Ešte 16.3.2023 sme Vám priniesli informáciu ohľadom mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciac, tzv. uhlíkové clo. Pôvodnú informáciu rozširujeme a v kocke nižšie sú zhrnuté podstatné prvky, ktoré vyplývajú zo zavedenia toho mechanizmu.

Prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/956 sa stal tento mechanizmus dostáva do praxe.

Treba však jedným dychom dodať, že tzv. uhlíkové clo má svoje špecifiká a na tie Vás chceme v tomto článku upozorniť:

 1. Zavedennie prechodného obdobia od 1.10.2023 do 31.12.2025 počas ktorého  sa povinnosti dovozcu obmedzujú výlučne na ohlasovacie povinnosti podľa znenia článkov 34 a 35 tohto nariadenia.
 2. Ohlasovacia povinnosť podľa článku 34 nariadenia sa vzťahuje aj na dovoz (pozri článok 3, bod 4, kde sa dovoz cdefinuje ako prepustenie do voľného obehu) zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime aktívny zušľachťovací styk a to napriek tomu, že nie sú uvedené v prílohe I  nariadenia, ale platí to, že musia byť získané v rámci spracovateľských operácií z tovaru uvedeného v prílohe I nariadenia.
 3. Povinnosti dovozu / nepriameho colného zástupcu určuje článok 35 tohto nariadenia pre situácie uvedené v článku 32,  ktorý určuje rozsah prechodného obdobia, tzn. že počas prechodného obdobia od 1.10.2023 do 31.12.2025 sa povinnosti dovozcu podľa tohto nariadenia obmedzujú na ohlasovacie povinnosti stanovené v článkoch 33, 34 a 35 tohto nariadenia.
 • Ak je dovozca usadený v členskom štáte a určí si nepriameho colného zástupcu v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a ak s tým nepriamy colný zástupca súhlasí, ohlasovacie povinnosti sa vzťahujú na tohto nepriameho colného zástupcu. Ak dovozca nie je usadený v členskom štáte, ohlasovacie povinnosti sa vzťahujú na nepriameho colného zástupcu.
 • Dovozca alebo nepriamy zástupca, ktorý doviezol tovar v danom štvrťroku kalendárneho roka, predkladá Komisii za uvedený štvrťrok správu obsahujúcu informácie o tovare dovezenom v uvedenom štvrťroku, a to najneskôr jeden mesiac po skončení uvedeného štvrťroka.
 1. V orílohe I toho nariadenia je ustanovený zoznam tovaru a skleníkových plynov. Na účely identifikácie tovaru sa toto nariadenie uplatňuje na tovar patriaci pod číselné znaky kombinovanej nomenklatúry (ďalej len „KN“) stanovené v tabuľke Prílohy I. Na účely tohto nariadenia sú skleníkovými plynmi vzťahujúcimi sa na tovar uvedený v bode 1 tie skleníkové plyny, ktoré sú pre príslušný tovar stanovené v nasledujúcom Skrátenom prehľade z Prílohy I. tohto nariadenia:
 • kapitola 25 KN - Cement

2507 00 80 – Ostatné kaolínové íly

2523 10 00 – Slinky cementové

2523 21 00 – Cement portlandský biely, tiež umelo farbený

2523 29 00 – Ostatný cement portlandský

2523 30 00 – Cement hlinitanový

2523 90 00 – Ostatné cementy hydraulické, skleníkový plyn - oxid uhličitý

 • Kapitola 26 KN – Železná ruda

2601 12 00 – Aglomerované železné rudy a koncentráty okrem pražených pyritov, skleníkový plyn oxid uhličitý

 • Kapitola 27 KN - Elektrina

2716 00 00 – Elektrina

 • Kapitola 28 a 31 KN - Hnojivá

2808 00 00 – Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes) Oxid uhličitý a oxid dusný 2814 – Amoniak (čpavok), bezvodý alebo vo vodnom roztoku Oxid uhličitý

2834 21 00 – Dusičnany draslíka Oxid uhličitý a oxid dusný

3102 – Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté Oxid uhličitý a oxid dusný

3105 – Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík ostatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg (Okrem: 3105 60 00 – Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky fosfor a draslík Oxid uhličitý a oxid dusný)

 • Kapitola 72 KN - Železo a oceľ

72 – Železo a oceľ – skleníkový plyn oxid uhličitý (Okrem: 7202 2 – Ferosilícium, 7202 30 00 – Ferosilikomangán, 7202 50 00 – Ferosilikochróm, 7202 70 00 – Feromolybdén, 7202 80 00 – Ferovolfrám a ferosilikovolfrám, 7202 91 00 – Ferotitán a ferosilikotitán, 7202 92 00 – Ferovanád, 7202 93 00 – Feroniób, 7202 99 – Iné: 7202 99 10 – Ferofosfor, 7202 99 30 – Ferosilikomagnézium, 7202 99 80 – Iné 7204 – Železný a oceľový odpad a šrot; pretavený odpad zo železa a ocele v ingotoch)

 • Kapitola 73 - Železo a oceľ

7301 – Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo ocele skleníkový plyn oxid uhličitý  

7302 – Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc, skleníkový plyn oxid uhličitý

7303 00 – Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny, skleníkový plyn oxid uhličitý

7304 – Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa (okrem liatiny) alebo z ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7305 – Ostatné rúry a rúrky (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané), s kruhovým prierezom, vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm, zo železa alebo ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7306 – Ostatné rúry, rúrky a duté profily (napríklad spájané sponou [open seam] alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané), zo železa alebo ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7307 – Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7308 – Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napríklad mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7309 00 – Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), zo železa alebo ocele, s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia, skleníkový plyn oxid uhličitý

7310 – Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), zo železa alebo ocele, s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia, skleníkový plyn oxid uhličitý

7311 00 – Zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn, zo železa alebo ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7318 – Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7326 – Ostatné výrobky zo železa alebo z ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

 • Kapitola 76 KN - Hliník  

7601 – Neopracovaný (surový) hliník, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7603 – Hliníkový prášok a hliníkové vločky,  skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky 7604 – Hliníkové tyče, prúty a profily, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7605 – Hliníkové drôty, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7606 – Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7607 – Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7608 – Hliníkové rúry a rúrky, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7609 00 00 – Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)¸ skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7610 – Hliníkové konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií, (napríklad mosty, časti mostov, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy, strešné rámové konštrukcie, dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy dverí, stĺpikové zábradlia, piliere a stĺpiky); hliníkové dosky, tyče, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie ako konštrukcie, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7611 00 00 – Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7612 – Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7613 00 00 – Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7614 – Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované, skleníkový plyn  oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7616 – Ostatné výrobky z hliníka, skleníkový plyn Oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

Uhlíkové clo sa nevzťahuje na tovar:

 1. Nepatrnej hodnoty - dovezený, ktorého vlastná hodnota nepresahuje na jednu zásielku hodnotu uvedenú pre tovar nepatrnej hodnoty (článok 23 NARIADENIA RADY (ES) č. 1186/2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla = „Tovar nepatrnej hodnoty“ je tovar, ktorého materiálna hodnota nepresahuje 150 EUR na zásielku“),
 2. Tovar nachádzajúci sa v osobnej batožine cestujúcich prichádzajúcich z tretej krajiny a nepresahuje na jednu zásielku hodnotu uvedenú pre tovar nepatrnej hodnoty (tzn. do 150 EUR),
 3. Vojenský materiál - tovar, ktorý sa má prepravovať alebo používať v súvislosti s vojenskými činnosťami.

Správa, ktorú dovozca / nepriamy colný zástupca bude v rámci ohlasovecej povinnosti podávať Európskej komisii bude obsahovať tieto informácie:

 1. Celkové množstvo každého duhu tovaru

vyjadrené v megawatthodinách v prípade elektriny a v tonách pri ostatnom tovare, špecifikované za každé zariadenie vyrábajúce tovar v krajine pôvodu,

 1. Skutočné celkové viazané emisie vyjadrené v tonách emisií CO2e

na megawatthodinu elektriny alebo v prípade iného tovaru v tonách emisií CO2e na tonu každého druhu tovaru, vypočítané v súlade s metódou stanovenou v prílohe IV nariadenia,

 1. Celkové nepriame emisie

vypočítané v súlade s vykonávacím aktom uvedeným v odseku 7 nariadenia,

 1. Cenu uhlíka

splatnú v krajine pôvodu v prípade viazaných emisií v dovezenom tovare, a to s prihliadnutím na akúkoľvek zľavu alebo inú dostupnú formu kompenzácie.

 

Ohlasovacia povinnosť dovozu / nepriameho colného zástupcu sa neuplatní na dovoz:

 1. Zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime pasívny zušľachťovací styk podľa článku 259 CKÚ,
 1. Vráteného tovaru, ktorý spĺňa podmienky na vrátený tovar v súlade s článkom 203 CKÚ

Poznámka pod čiarou:

CKÚ - Oddiel 3  - Článok 259   Pasívny zušľachťovací styk

Rozsah pôsobnosti

1. V colnom režime pasívny zušľachťovací styk možno tovar Únie dočasne vyviezť z colného územia Únie s cieľom jeho podrobenia spracovateľským operáciám. Zušľachtené výrobky, ktoré sú výsledkom zušľachtenia uvedeného tovaru, sa môžu prepustiť do voľného obehu s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla na základe žiadosti držiteľa povolenia alebo akejkoľvek inej osoby usadenej na colnom území Únie v prípade, že táto osoba získala súhlas držiteľa povolenia a že sú splnené podmienky tohto povolenia.

2. Colný režim pasívny zušľachťovací styk sa nepovolí pre žiaden z tohto tovaru Únie:

a) tovar, ktorého vývoz zakladá nárok na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla;

b) tovar, ktorý bol pred vývozom prepustený do voľného obehu s oslobodením od cla alebo so zníženou sadzbou cla na základe jeho konečného použitia, až pokiaľ sa nesplní účel konečného použitia, pokiaľ tento tovar nemá prejsť opravami;

c) tovar, ktorého vývoz zakladá nárok na priznanie vývoznej náhrady;

d) tovar, na ktorý je v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky na základe jeho vývozu priznaná iná finančná výhoda, ako je náhrada uvedená v písmene c).

3. Colné orgány určia lehotu, v ktorej sa musí dočasne vyvezený tovar opätovne doviezť na colné územie Únie vo forme zušľachtených výrobkov a prepustiť do voľného obehu, aby bolo možné využiť úplné alebo čiastočné oslobodenie od dovozného cla. Na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia môžu túto lehotu primerane predĺžiť.

 

CKÚ - KAPITOLA 2 - Oslobodenie od dovozného cla, Oddiel 1, Vrátený tovar, Článok 203 Rozsah pôsobnosti a účinok

1. Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, ktorý sa pôvodne vyviezol z colného územia Únie ako tovar Únie a ktorý sa vrátil na toto územie v lehote troch rokov a navrhuje sa na prepustenie do voľného obehu, je na žiadosť dotknutej osoby oslobodený od dovozného cla. Prvý pododsek sa uplatňuje aj vtedy, ak vrátený tovar predstavuje len časť tovaru, ktorý bol predtým z colného územia Únie vyvezený.

2. Z dôvodu osobitných okolností sa trojročná lehota uvedená v odseku 1 môže predĺžiť.

3. Ak sa vrátený tovar pred jeho vývozom z colného územia Únie prepustil v dôsledku konkrétneho konečného použitia do voľného obehu bez cla alebo so zníženou sadzbou dovozného cla, oslobodenie od dovozného cla uvedené v odseku 1 sa prizná len vtedy, ak sa má tento tovar prepustiť do voľného obehu na rovnaké konečné použitie.

Ak už nie je konečné použitie, v rámci ktorého sa má daný tovar prepustiť do voľného obehu, rovnaké, suma dovozného cla sa zníži o akúkoľvek sumu už vybranú pri tovare pri jeho prvom prepustení do voľného obehu. Ak je táto suma vyššia ako suma, ktorá sa uplatnila pri prepustení vráteného tovaru do voľného obehu, neprizná sa žiadne vrátenie cla.

4. Ak tovar Únie stratil colný status tovaru Únie podľa článku 154 a následne sa prepustil do voľného obehu, uplatňujú sa odseky 1, 2 a 3.

5. Oslobodenie od dovozného cla sa prizná len vtedy, ak sa tovar vráti v stave, v akom sa vyviezol. 6. Oslobodenie od dovozného cla sa podloží informáciami potvrdzujúcimi, že podmienky na oslobodenie sú splnené.

 

Zoznam tretích krajín, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia je uvedený v Prílohe III nariadenia, pozri nižšie:

Toto nariadenie sa neuplatňuje na tovar s pôvodom v týchto krajinách:

Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko (krajiny EZVO).

Toto nariadenie sa neuplatňuje na tovar s pôvodom na týchto územiach:

Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla

 

TRETIE KRAJINY A ÚZEMIA, KTORÉ NEPATRIA DO ROZSAHU PÔSOBNOSTI TOHTO NARIADENIA, POKIAĽ IDE O DOVOZ ELEKTRINY NA COLNÉ ÚZEMIE ÚNIE

[Tretie krajiny alebo územia, ktoré má Komisia doplniť alebo vyňať podľa článku 2 ods. 11.]

 

Súvisiace colné predpisy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach

Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (konsolidované znenie)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1773 zo 17. augusta 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956, pokiaľ ide o oznamovacie povinnosti na účely mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach počas prechodného obdobia

GUIDANCE DOCUMENT ON CBAM IMPLEMENTATION FOR IMPORTERS OF GOODS INTO THE EU

GUIDANCE DOCUMENT ON CBAM IMPLEMENTATION FOR INSTALLATION OPERATORS OUTSIDE THE EU

Viac info nájdete i na stránke Európskej komisie venodvenej tejto téme: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en