Tlačivá na zjednodušené postupy

02.06.2016 06:25

Komisia vydala zmenu nariadenia 341 a vydala dodatočne 11.5.2006 nové tlačivá:

  • Žiadosť o povolenie použiť zjednodušené colné vyhlásenie a zápis do evidencie deklaranta 
  • Žiadosť o povolenie použiť zjednodušenia, Doplnkové tlačivo – DOVOZ 
  • Vysvetlivky k jednotlivým odeskom tlačiva žiadosti

pôvodné tlačivá sa nahrádzajú tlačivami uvedenými v prílohe I k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/698 z 8. apríla 2016, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446.