Tlačivá JCD po 1.5.2016

02.05.2016 17:39

Dnes 2.5.2016 sa vyskytli problémy s prijímaním tlačív JCD s označením „EURÓPSKE SPOLOČENSTVO“. V tejto súvislosti uvádzame nasledujúce fakty a skutočnosti, ktoré v tejto veci sú smerodajné. Podľa usmernenia, ktoré bolo v týždni od 25.4. do 29.4.2016 zaslané zo strany Finančného riaditeľstva SR všetkým colným úradom v Slovenskej republike „Použitie tlačív colných vyhlásení s názvom v záhlaví „EURÓPSKE SPOLOČENSTVO“ je možné aj naďalej používať až do vyčerpania zásob, najdlhšie však do 31.12.2020“.

Nové vzory tlačív budú rozoslané výrobcom v nasledujúcom období a to po ich odsúhlasení a dopredaní starých tlačív, kedy sa môže zahájiť výroba. Nie je teda žiadny dôvod na to, aby tlačivá pôvodné používané s označením „EURÓPSKE SPOLOČENSTVO“ do 30.4.2016 neboli naďalej akceptované zo strany colných úradov na území Slovenskej republiky.

Na vysvetlenie uvádzame, že žiaľ nastala situácia, kedy v Nariadení - DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 15.3.2016 a účinné je od 1.5.2016, ktoré práve upravuje postupy v prechodnom období do zavedenia elektronických systémov (najneskôr do 31.12.2016) a kde nedopatrením v slovenskej verzii boli zverejnené vzory tlačív „EURÓPSKA ÚNIA“ namiesto pôvodných, ktoré naďalej platia. Informácie k náležitostiam, ktorá musia tlačiva JCD spĺňať nájdete v Dodatku C1, Hlava I, Oddiel A predmetného nariadenia.