Tlač JCD na čistý papier

19.11.2012 14:08

Legislatívna úprava vyplývajúca z colných prepdisov EÚ umožňovala tlač dokladov JCD aj na čistý papier, vašak v praxi táto možnosť nebola využívaná vzhľadom ku skutočnosti, že technicky nebola tlač doriešená s dodávateľmi autorizovaného colného software. V súčasnosti je už tlač na čistý papier možná a najnovšia verzia programu JCD Win - verzia 2012.2a to už umožňuje aj techicky po dohode a odsúhlasení Finančným riaditeľstvom SR.

Tlač dokladov JCD na čistý papier vyplýva zo znenia prílohy 37 VNCK 2454/93, citujeme:

"V prípade, že colné vyhlásenia na prepustenie do tovaru do colného režimu, na spätný vývoz alebo doklady potvrdzujúce, že tovar, ktorý sa nepremiestňuje v rámci režimu vnútorný tranzit spoločenstva, má status spoločenstva, sa v súlade s článkom 205 (3) tohto nariadenia vyhotovujú na obyčajnom papieri pomocou úradného alebo súkromného systému na spracovanie údajov, pričom formát uvedených vyhlásení alebo dokladov musí spĺňať všetky podmienky, ktoré sa ustanovujú v kódexe alebo v tomto nariadení, vrátane tých, ktoré sa týkajú zadnej strany tlačiva (pri výtlačkoch, ktoré sa používajú v rámci režimu tranzit spoločenstva) okrem:
— farby, ktorá sa použije na vytlačenie,
— použitia kurzívy,
— vytlačenie podkladu pre odseky vyhradené pre režim tranzit spoločenstva. "

Upozorňujeme, že v prípade tlače na čistý papier je potrebné tlačiť všetky 3 strany dokladu JCD samostatne. Program poskytuje niekoľko možností tlače.