Svet sa mení (zamyslenie)

09.02.2021 06:30

Svet sa mení, žijeme v 21. storočí, storočí internetu a tu kdesi sa oveľa viac, práve i v dôsledku korona krízy naberá na naliehavosti prijímať nové rozhodnutia a prichádzať s novými riešeniami. 

Európska komisia zjednodušila parametre pre prepúšťanie tovaru pri jeho vývoze, kedy nastavila analýzu rizika progresívne, aby zásielky bez zákazov a obmedzení boli prepúšťané administratívne len po dokladovej kontrole automatizovaným systémom a back up odošle odpoveď v priebehu cca 20 minút. 

To sa dá považovať za progresívne, za podporu exportu a zjednodušenie formalít pri tovaroch, ktoré si nevyžadujú nejakú osobitnú pozornosť. 

Eliminácia osobného kontaktu pre zabránenie prenosu infekcie COVID, čo je naliehavejšie práve v tejto dobe, než kedykoľvek predtým, tak prečo nesiahnuť po netradičných riešeniach. 

Tu sa tiež natíska otázka, či by nešlo aj v iných prípadoch zjednodušiť isté "zaužívané postupy". Čo konkrétne tým mienim? Nuž napríklad vystavenie dôkazu o pôvode EUR.1, prípadne EURMED, najmä ak presahuje hodnota 6 tisíc EUR a ide o krajiny s obchodnými dohodami tej tzv. staršej generácie, ktoré uzatvorila EÚ pred rokom 2010-2011.

Dnes v dobe, kedy sa používajú všade QR kódy, čiarové kódy, či iné metódy identifikácie pri spracovaní informácii, údajov a dát, pokladám za náležité sa zamyslieť nad tým, či by nebolo už konečne vhodné, aby sa úradníci v Európskych inštitúciách nezamysleli nad tým nielen ako prijímať nové opatrenia, ale racionalizovať tie, ktoré už zavedené sú.

Príkladom je práve vystavenie osvedčenia o pôvode EUR.1, kde by tieto boli vybavené a označené QR kódom prípadne čiarovým kódom pre ich evidenciu a jednoduché spracovanie i kontrolu. To by do značnej miery zjednodušilo nakladanie s nimi a aj colné orgány by už konečne mohli pristúpiť k podpisovaniu týchto dokumentov pri ich vystavení elektronickým podpisom bez nutnosti používať klasickú formu podpisu, či odtlačku pečiatky v nich. Znížilo by to nielen byrokraciu, ale mohli by byť prenášané elektronicky, a tlač by sa riešila len ak by to bolo nevyhnutné. V tejto oblasti akoby nielen Európska únia, ale aj aj také organizácie ako je WTO a WCO takpovediac nešli na rytme "internetovej" doby. Vyhovárať sa na zložitosť procesov zmien dohôd a podobne dnes už neobstojí. 

Ak takto už funguje a rieši vystavenie dokladov k statusu tovaru Turecká colná správa, tak prečo DG TAXUD a Európska komisia, resp. colné správy členských štátov EÚ akosi nereagujú a neriešia efektvne a hlavne na rytme doby progresívne metódy pri vystavení, kontrole, či následnej verifikácií u týchto dokladov preukazujúcich či status alebo pôvod tovaru?

Zamyslite sa a prehodnoťte zaužívané procesy a mechanizmy v prospech občanov EÚ a podnikateľskej sféry, ale nakoniec i štátu a jeho kontrolných orgánov poverených výkonom colného dohľadu v členských štátoch.