Správa colných kvót EÚ-Korea

23.05.2015 19:14

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/155 z 27. januára 2015 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v rámci Výboru pre obchod s tovarom zriadeného Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej Ālenskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie pravidiel správy colných kvót.