Sankcie jednotne od 1.5.2017

19.08.2015 20:03
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. mája 2017.
Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení. Toľko transpozícia v čl. 19 návrhu materiálu s názvom "SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADYo právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie." 
 
Dôvodová správa uvádza, citujeme: 
 
Napriek skutočnosti, že colná legislatíva je plne harmonizovaná, jej presadzovanie, ktorým sa zabezpečuje súlad s colnými predpismi a zákonné ukladanie sankcií, patrí do rozsahu pôsobnosti vnútroštátneho práva členských štátov. V následnosti sa pri presadzovaní colnej legislatívy dodržiava 28 rôznych súborov právnych noriem, ako aj rôzne administratívne alebo právne tradície. To znamená, že členské štáty môžu ukladať sankcie, ktoré považujú za primerané, ako pokuty za porušenie niektorých povinností, ktoré vyplývajú z harmonizovanej colnej legislatívy Únie.
 
Takéto sankcie sa svojou povahou a závažnosťou odlišujú v závislosti od príslušného členského štátu, ktorý ich uložil. Konkrétne ide o rôzne typy sankcií (napríklad pokuty, uväznenie, zhabanie tovaru, dočasný alebo trvalý zákaz vykonávania priemyselných alebo obchodných činností), a to bez ohľadu na ich povahu a dokonca aj v prípade rovnakého typu a povahy pokuty sa jej úroveň/rozsah v jednotlivých členských štátoch odlišuje.
 
Prehľad situácie týkajúcej sa systémov v oblasti porušovania colných predpisov a sankcií vypracovala projektová skupina, ktorú na dobrovoľnom základe zriadila Komisia spolu s 24  členskými štátmi1v rámci colného programu na rok 2013. Táto projektová skupina analyzovala 24 vnútroštátnych režimov v oblasti porušovania colných predpisov a príslušných sankcií a predložila správu Komisii. Zaznamenali sa niektoré výrazné rozdiely.
 
Pozrite si priložený materiál, ktorý obsahuje relevantné výsledky priekumov súčasného východiskového stvau v členských štátoch EÚ a aj návrh samotného znenia tejto smernice.