Rozšírenie embarga voči RF

26.09.2014 08:21

Európska únia rozhodnutiami Rady 2014/658/SZBP a 2014/659/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine prehlbuje uplatnenie opatrení uplatňovaných od 1.8.2014 formou ekonomických sankcií v štyroch oblastiach (INFO rozširenie opatrení voči Rusku).

V súčasnosti prijatý postup stanovuje ich uplatňovanie do 31. júla 2015. Uplatňovanie týchto sa priebežne monitoruje. V závislosti od vývoja situácie môžu byť vprípade potreby prehodnotené alebo rozšírené.

Podrobnosti uplatňovania ekonomických sankcií sú rozpracované v Nariadeniach Rady (EÚ) 959/2014, 960/2014, 961/2014. Tieto sa týkajú fyzických a právnických osôb podľa rozšíreného zoznamu. 

Embargo znamená obchodnú vojnu, ktorá je jedným z najtvrdších obchodných opatrení v oblasti colnej a obchodnej poiltiky. Takéto tvrdé opatrenia nie sú v prospech žiadnej zo zúčastnených strán. Poškodzuje záujmy ako EÚ, tak RF, ale i Ukrajiny. Z tejto situácie budú profitovať iné krajiny, ktoré nezaujímajú tak kritický postoj. V tomto kontexte ide o jednotný postoj EÚ ako celku voči RF, čo na jednej strane je žiadúce, na druhej strane je otázka, kto nahradí škody spôsobené zavedením sankcii?