Rozdelenie kvót po odchode Británie z EÚ

13.04.2019 19:10

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/386 z 11. marca 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá, pokiaľ ide o rozdelenie colných kvót na určité poľnohospodárske výrobky uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a dovozné licencie vydané a dovozné práva pridelené v rámci týchto colných kvót.

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216 (2) sa stanovuje, že colné kvóty uvedené v listine koncesií a záväzkov Únie, ktorá je pripojená k Všeobecnej dohode o clách a obchode (GATT) z roku 1994, sa proporčne rozdeľujú medzi Úniu a Spojené kráľovstvo na základe podielu EÚ27 na využití kvóty stanoveného v prílohe k uvedenému nariadeniu.

PRÍLOHA I    - Colné kvóty spravované metódou simultánneho preskúmania s licenciami

PRÍLOHA II  - Colné kvóty spravované metódou „kto prv príde, ten má prednosť“