REX – systém registrovaných vývozcov

16.11.2021 11:51

REX – systém registrovaných vývozcov
Systém registrovaných vývozcov (systém REX) je systém certifikácie pôvodu tovaru založený na princípe vlastnej certifikácie. Pôvod tovaru deklarujú samotné hospodárske subjekty prostredníctvom tzv. vyhlásení o pôvode. Aby bol hospodársky subjekt oprávnený vyhotoviť vyhlásenie o pôvode, musí byť zaregistrovaný v databáze jeho príslušných orgánov. Hospodársky subjekt sa stáva „registrovaným vývozcom“.
Systém REX je termín používaný na označenie systému certifikácie pôvodu ako celku, a nielen základného IT systému, ktorý sa používa na registráciu vývozcov.
Systém REX zatiaľ používajú vývozcovia z EÚ v kontexte niektorých dohôd o voľnom obchode, v kontexte GSP EÚ a v kontexte rozhodnutia o pridružení zámoria.
Systém REX IT vyvinula Európska komisia a je sprístupnený členským štátom EÚ, krajinám zvýhodneným v rámci GSP a ZKÚ. Má formu webovej aplikácie, ku ktorej sa pristupuje pomocou používateľského mena a hesla ako webová stránka cez internet. Jedinou technickou požiadavkou je potom použiť zariadenie pripojené k internetu, aby bolo možné systém REX používať.
 

Funkcionality systému REX IT
Hlavné funkcie systému REX sú:
• Registrácia vývozcov: Vývozcovia požiadajú o to, aby sa stali registrovanými vývozcami, vyplnením formulára žiadosti a jeho vrátením príslušným orgánom. Príslušné orgány registrujú vývozcov, ktorí predložia úplné a správne formuláre žiadosti.
• Úprava registračných údajov: po zaregistrovaní má registrovaný vývozca povinnosť oznámiť svojim príslušným orgánom všetky zmeny v jeho registrovaných údajoch. Príslušné orgány potom pre registrovaného vývozcu vykonajú úpravy v systéme REX.
• Odvolanie vývozcov: v niektorých prípadoch bude registrovaný vývozca vyradený zo systému REX. Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, ak spoločnosť prestane existovať alebo ak sa registrovaný vývozca dopustí podvodu. V závislosti od dôvodu sa zrušenie vykoná buď na žiadosť registrovaného vývozcu, alebo na podnet príslušných orgánov.
Pri týchto troch funkciách registrácie vývozcov, úpravy registrovaných údajov a odvolania vývozcov je zodpovednosťou príslušných orgánov neustále udržiavať presný register registrovaných vývozcov.
 

Zverejnenie údajov o registrovanom vývozcovi
Údaje systému REX sú zverejnené a možno ich vyhľadávať online na tejto webovej stránke .Vyhľadajte dostupné preklady predchádzajúceho odkazuSK •••
Vďaka týmto informáciám môžu hospodárske subjekty používajúce vyhlásenia o pôvode overiť platnosť registrácií registrovaných vývozcov, ktorí tieto vyhlásenia o pôvode predkladajú.
Registrovaný vývozca sa môže prostredníctvom svojich registračných údajov (konkrétne kolónka 6 prílohy 22-06 PKZ IA) rozhodnúť, či chce, aby boli všetky jeho registračné údaje zverejnené alebo nie. Ak nesúhlasí so zverejnením všetkých svojich registrovaných údajov, anonymná podmnožina registrovaných údajov (číslo REX registrovaného vývozcu, dátum, od ktorého je registrácia platná a prípadne dátum zrušenia), sa aj tak zverejní. aby si prevádzkovatelia mohli overiť aj platnosť týchto registrácií.
 

Aplikácia systému REX v EÚ
V EÚ systém REX uplatňujú hospodárske subjekty v týchto prípadoch:
• Prevádzkovatelia z EÚ vyvážajúci tovar s pôvodom do zvýhodnených krajín GSP na účely bilaterálnej kumulácie pôvodu
• Prevádzkovatelia z EÚ vyvážajúci tovar s pôvodom do ZKÚ na účely bilaterálnej kumulácie pôvodu alebo na účely využívania jednostranných preferencií udelených ZKÚ EÚ
• Prevádzkovatelia z EÚ vyvážajúci tovar s pôvodom do tretích krajín, s ktorými má EÚ uzatvorené dohody o voľnom obchode, ktoré stanovujú, že pôvod tovaru deklarujú vývozcovia registrovaní v systéme REX;
• V súčasnosti ide o tieto dohody:
o Dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA)
o Dohoda medzi EÚ a Japonskom
o Dohoda medzi EÚ a Vietnamom
o Dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (TCA medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom)
o Odrazový mostík DHP medzi EÚ a Pobrežím Slonoviny
o Odrazový mostík DHP medzi EÚ a Ghanou
o Dočasná DHP medzi EÚ a východnou a južnou Afrikou (ESA).
Dohoda medzi EÚ a Singapurom, ktorá nedávno nadobudla platnosť (v novembri 2019), stanovuje, že pôvod tovaru s pôvodom v EÚ deklarujú schválení vývozcovia, a nie registrovaní vývozcovia. Je to preto, že dohoda medzi EÚ a Singapurom bola uzavretá pred mnohými rokmi, predtým existoval systém REX.
V kontexte TCA medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom budú registrovaní aj preposielatelia v Severnom Írsku, ktorí preposielajú tovar do EÚ a nahradzujú náhradnými vyhláseniami o pôvode dôkazy o pôvode vydané alebo vyhotovené v tretích krajinách, s ktorými má EÚ preferenčné obchodné usporiadanie.
• Opätovní odosielatelia z EÚ, ktorí nahrádzajú dôkazy o pôvode (osvedčenia na tlačive A, osvedčenia EUR.1, vyhlásenia o pôvode, vyhlásenia o pôvode atď.), ak ide o opätovnú zásielku v rámci EÚ alebo do Nórska alebo Švajčiarska (v GSP).
 

Uplatňovanie systému REX v kontexte rozhodnutia o pridružení zámoria
Od 1. januára 2020 systém REX uplatňujú zámorské krajiny a územia (ZKÚ) v kontexte rozhodnutia o pridružení zámoria (ďalej len „OAD“), rozhodnutia Rady (EÚ) 2021/1764.
OAD nestanovuje prechodné obdobie na uplatňovanie systému REX zo strany ZKÚ. Od 1. januára 2020 sa preto bude colná preferencia udeľovať pri dovoze do EÚ na produkty s pôvodom v ZKÚ len po predložení vyhlásení o pôvode vyhotovených registrovanými vývozcami. Osvedčenia o pôvode EUR.1 alebo vyhlásenia o pôvode vystavené schválenými vývozcami už nie sú v EÚ prípustné.
 

Predpoklady pre aplikáciu systému REX
Na efektívne aplikovanie systému REX musí ZKÚ spĺňať dva predpoklady:
• predloženie záväzku o administratívnej spolupráci v rámci systému REX Komisii (článok 36 OAD),
• oznámiť Komisii kontaktné údaje príslušných orgánov, ktoré sa zaoberajú registráciou vývozcov a administratívnou spoluprácou (článok 39 OAD).
Nórsko, Švajčiarsko a Turecko majú vo svojom systéme GSP pravidlá podobné tým, ktoré má systém GSP EÚ. Preto je systém REX použiteľný aj v systémoch GSP týchto 3 krajín. Používa sa najmä systém REX:
• opätovnými odosielateľmi v Nórsku alebo Švajčiarsku, ktorí preposielajú tovar do EÚ a nahradia vyhlásenie o pôvode vyhotovené v krajine zvýhodnenej podľa GSP náhradným vyhlásením o pôvode.
• Vývozcovia v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku vyvážajúci materiály do zvýhodnenej krajiny GSP v rámci kumulácie.
 

Dátumy uplatňovania systému REX pre všetky ZKÚ
Nižšie uvedená tabuľka ukazuje, kedy OCT spĺňa 2 predpoklady pre aplikáciu systému REX.
Zámorské krajiny a územia (ZKÚ) Dátum účinnosti aplikácie systému REX (*)
Aruba (AW) 1. 1. 2020
Bonaire, Saba, Svätý Eustatius (BQ) 30. 1. 2020
Curaçao (CW) 1. 1. 2020
Francúzska Polynézia (PF) 1. 1. 2020
Francúzske južné a antarktické územia (TF) 15.07.2020
Grónsko (GL) 1. 1. 2020
Nová Kaledónia a závislosti (NC) 1. 1. 2020
Svätý Bartolomej (BL) Systém REX ešte nie je aplikovaný
Svätý Martin (SX) 7.12.2020
St Pierre a Miquelon (PM) 1. 1. 2020
Ostrovy Wallis a Futuna (WF) 27.10.2021
(Posledná aktualizácia 27/10/2021)
 

Aplikácia systému REX v schéme GSP EÚ
Systém REX platí od 1. januára 2017 v GSP (štandardný GSP, GSP+ a EBA). Postupne nahradil bývalý systém certifikácie pôvodu založený na osvedčeniach o pôvode na tlačive A vydaných vládnymi orgánmi a na fakturačných vyhláseniach, ktoré za určitých podmienok vyhotovili hospodárske subjekty.
Zvýhodnené krajiny GSP využívajú systém sprístupnený Európskou komisiou a nemusia samy vyvíjať svoj IT systém.
Keď zvýhodnené krajiny GSP uplatňujú regionálnu kumuláciu, registrovaní vývozcovia deklarujú pôvod tovaru vyvážaného zo zvýhodnenej krajiny dodávajúcej materiály aj prostredníctvom vyhlásení o pôvode.
Od 1. mája 2016 a od nadobudnutia účinnosti Colného kódexu Únie (UCC) sú pravidlá systému REX v kontexte VSP stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. „Vykonávací zákon“).
 

Termíny aplikácie systému REX
Všetky zvýhodnené krajiny GSP mali možnosť do 30. júna 2016 oznámiť Európskej komisii, či uprednostňujú začať s uplatňovaním systému REX neskôr, teda od 1. januára 2018 alebo od 1. januára 2019.
Dátumy uplatňovania systému REX všetkými zvýhodnenými krajinami GSP sú uvedené nižšie:
 

Aplikácia systému REX od 1. januára 2017
Angola, Burundi, Bhután, Kongo (Demokratická republika), Stredoafrická republika, Komory, Kongo, Cookove ostrovy, Džibutsko, Etiópia, Mikronézia (federatívne štáty), Guinea Bissau, India, Keňa, Kiribati, Laoská ľudovodemokratická republika, Libéria , Mali, Nepál, ostrov Niue, Pakistan, Šalamúnove ostrovy, Sierra Leone, Somálsko, Južný Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Čad, Togo, Východný Timor, Tuvalu, Jemen, Zambia.
 

Aplikácia systému REX od 1. januára 2018
Afganistan, Arménsko, Bolívia, Eritrea, Gambia, Guinea, Malawi, Mozambik, Mjanmarsko/Barma, Niger, Rwanda, Srí Lanka, Sudán, Sýria, Tanzánia.
 

Aplikácia systému REX od 1. januára 2019
Bangladéš, Benin, Burkina Faso, Kapverdy, Kambodža, Haiti, Indonézia, Kirgizská republika, Lesotho, Madagaskar, Mauretánia, Mongolsko, Nigéria, Filipíny, Senegal, Tadžikistan, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam.
 

Predpoklady pre aplikáciu systému REX
Na efektívne uplatňovanie systému REX musí zvýhodnená krajina GSP spĺňať dva predpoklady:
• predloženie záväzku o administratívnej spolupráci v rámci systému REX Komisii (článok 70 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447)
• oznámiť Komisii kontaktné údaje príslušných orgánov, ktoré sa zaoberajú registráciou vývozcov a administratívnou spoluprácou (článok 72 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447).
 

Prechodné obdobie
Na uplatnenie systému REX boli 3 rôzne dátumy: 1. januára 2017, 1. januára 2018 alebo 1. januára 2019. Prvý súbor zvýhodnených krajín obsahuje všetky zvýhodnené krajiny GSP, ktoré neoznámili odklad uplatňovania systému REX resp. ktorá priamo potvrdila, že chce začať uplatňovať systém REX od roku 2017. Druhý a tretí súbor prijímajúcich krajín obsahuje krajiny podľa dátumu, ktorý oznámili Európskej komisii.

Globálne prechodné obdobie je maximálne 3,5 roka.
Keď prijímajúca krajina začne uplatňovať systém REX, systém osvedčovania pôvodu s osvedčeniami o pôvode na tlačive A sa naďalej súbežne uplatňuje počas 12 mesiacov. V prípade, že týchto 12 mesiacov nestačí na to, aby prijímajúca krajina opustila systém s osvedčeniami o pôvode na formulári A, je možné predĺžiť o ďalších 6 mesiacov.

Podrobnosti o jednoročnom prechodnom období pre zvýhodnenú krajinu GSP, znázornené na účely uplatňovania systému REX od 1. januára 2017
aplikácia systému REX od 1. januára 2017
Napríklad pre prvú skupinu prijímajúcich krajín (2017):
• Od 1. januára 2017 príslušné orgány zvýhodnenej krajiny, ktorá účinne uplatňuje systém REX, začínajú registrovať v systéme REX vývozcov, ktorí o to požiadajú. Od 1. januára 2017, a ak krajina efektívne uplatňuje systém REX, sú vývozcovia oprávnení vyhotovovať vyhlásenia o pôvode pre zásielky tovaru s pôvodom v hodnote nižšej ako 6 000 EUR.
• Do 31. decembra 2017 môžu príslušné orgány naďalej vydávať osvedčenia o pôvode na tlačive A na žiadosť vývozcov, ktorí ešte nie sú registrovaní v systéme REX (zelená šípka). Príslušné orgány by mali prestať vydávať osvedčenia o pôvode na tlačive A pre vývozcov, ktorí boli zaregistrovaní v systéme (žltá šípka). Ak je prechodné obdobie pre prijímajúcu krajinu nedostatočné, môže požiadať o predĺženie maximálne o šesť mesiacov (sivá šípka), teda do 30. júna 2018.
Na konci prechodného obdobia budú mať zásielky nad 6 000 EUR nárok na preferenčné colné zaobchádzanie v rámci GSP v EÚ, len ak budú sprevádzané vyhlásením o pôvode vyhotoveným registrovaným vývozcom.
To isté platí pre druhú a tretiu skupinu prijímajúcich krajín (2018 a 2019). Konečný termín na uplatnenie systému REX všetkými prijímajúcimi krajinami je preto 30. júna 2020.
Aktualizácia z júna 2020:
Z dôvodu pandémie COVID-19 čelia niektoré prijímajúce krajiny tretej skupiny (2019) vážnym ťažkostiam pri dodržiavaní lehoty 30. júna 2020 na uplatňovanie systému REX. Krajiny, v ktorých sa systém REX nemohol nasadiť alebo používať z dôvodu pandémie, môžu využiť ďalšie predĺženie prechodného obdobia do 31. decembra 2020, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/750. Prijímajúce krajiny, ktoré chcú využiť túto možnosť, by mali najneskôr do 15. júla 2020 písomne oznámiť GR TAXUD ( TAXUD-UNIT-E5@ec.europa.eu ), pričom uvedú :
• vysvetlenie, prečo je potrebné predĺžiť prechodné obdobie z dôvodu pandémie COVID-19
• pracovný plán obsahujúci podrobné informácie o tom, ako má oznamujúca krajina v úmysle plne uplatňovať systém REX do 31. decembra 2020
Prijímajúca krajina, ktorá využíva toto predĺženie prechodného obdobia, predloží GR TAXUD ( TAXUD-UNIT-E5@ec.europa.eu ) do 30. septembra 2020 správu, v ktorej podrobne uvedie pokrok dosiahnutý pri vykonávaní pracovného plánu a rozpracuje akékoľvek nápravné opatrenia potrebné na dodržanie lehoty 31. decembra 2020 na uplatnenie systému REX.
 

Dátumy uplatňovania systému REX pre všetky zvýhodnené krajiny GSP
Zvýhodnené krajiny GSP
(dohoda) (regionálna skupina)
(platná dohoda o voľnom obchode) (MAR) Dátum účinnosti aplikácie systému REX (*) Koniec prechodného obdobia (**)
Afganistan (EBA) 29.03.2019 30.06.2019
Angola (EBA) 25.04.2018 30.06.2018
Arménsko (GSP+) 1. 1. 2018 30.06.2019
Bangladéš (EBA) (skupina III) 1. 1. 2019 31/12/2020 (**)
Benin (EBA) 19. 11. 2019 31.12.2019
Bhután (EBA) (skupina III) 1. 1. 2017 30.06.2018
Bolívia (GSP+) (skupina II) 8.5.2018 30.06.2019
Burkina Faso (EBA) 20/05/2020 30. 6. 2020
Burundi (EBA) 27.07.2018 30.06.2018
Kambodža (EBA) (skupina I) 1. 1. 2019 30. 6. 2020
Kapverdy (GSP+) 12.02.2020 30. 6. 2020
Stredoafrická republika (EBA) Systém REX ešte nie je aplikovaný 31.12.2017
Čad (EBA) Systém REX ešte nie je aplikovaný 30.06.2018
Komorské ostrovy (EBA) (EPA-ESA) (MAR) 01.06.2017 30.06.2018
Kongo (GSP) 28.03.2019 30.06.2018
Cookove ostrovy (GSP) 17.04.2018 30.06.2018
Kongo (Demokratická republika) (EBA) Systém REX ešte nie je aplikovaný 30.06.2018
Džibutsko (EBA) Systém REX ešte nie je aplikovaný 31.12.2017
Eritrea (EBA) 19.06.2019 30.06.2019
Etiópia (EBA) 07.03.2017 31.12.2017
Gambia (EBA) 8. 10. 2019 30.06.2019
Guinea (EBA) 18.05.2019 30.06.2019
Guinea Bissau (EBA) 5.12.2017 30.06.2018
Haiti (EBA) 8.12.2020 31/12/2020 (**)
India (GSP) (skupina III) 1. 1. 2017 30.06.2018
Indonézia (GSP) (skupina I) 20. 11. 2019 31/12/2020 (**)
Keňa (GSP) (Mar) 1. 1. 2017 31.12.2017
Kiribati (EBA) 4. 4. 2018 30.06.2018
Kirgizská republika (GSP+) 12.02.2019 30. 6. 2020
Laoská ľudovodemokratická republika (EBA) (skupina I) 1. 1. 2017 31.12.2017
Lesotho (EBA) (EPA-SADC) (MAR) 17.09.2019 30. 6. 2020
Libéria (EBA) 1. 10. 2019 31.12.2017
Madagaskar (EBA) (EPA-ESA) (MAR) 25. 2. 2020 31/12/2020 (**)
Malawi (EBA) (EPA-SADC) 1. 1. 2018 31.12.2018
Mali (EBA) 22.06.2018 30.06.2018
Mauretánia (EBA) 21.01.2020 30. 6. 2020
Mikronézia, Federatívne štáty (GSP) 9.2.2021 31.12.2017
Mongolsko (GSP+) 24. 12. 2019 30. 6. 2020
Mozambik (EBA) (EPA-SADC) (MAR) 28.12.2018 30.06.2019
Mjanmarsko/Barma (EBA) (skupina I) 1. 1. 2018 31.12.2018
Nepál (EBA) (skupina III) 1. 1. 2017 30.06.2018
Niger (EBA) 16.01.2020 30.06.2019
Nigéria (GSP) 21.03.2019 31.12.2019
ostrov Niue (GSP) 28.06.2017 31.12.2017
Pakistan (GSP+) (skupina III) 06.03.2017 31.12.2017
Filipíny (GSP+) (skupina I) 28.05.2019 31/12/2020 (**)
Rwanda (EBA) 07.03.2018 31.12.2018
Svätý Tomáš a Princov ostrov (EBA) 29.06.2018 30.06.2018
Senegal (EBA) 1. 1. 2019 31/12/2020 (**)
Sierra Leone (EBA) 16.08.2018 31.12.2017
Šalamúnove ostrovy (EBA) (EPA-PACIFIK) (MAR) 20.09.2017 30.06.2018
Somálsko (EBA) Systém REX ešte nie je aplikovaný 31.12.2017
Južný Sudán (EBA) Systém REX ešte nie je aplikovaný 31.12.2017
Srí Lanka (GSP+) (skupina III) 1. 1. 2018 30.06.2019
Sudán (EBA) 21.01.2020 30.06.2019
Sýria (GSP) Systém REX ešte nie je aplikovaný 31.12.2018
Tadžikistan (GSP) 26.10.2020 31/12/2020 (**)
Tanzánia (EBA) 14.06.2018 31.12.2018
Východný Timor (EBA) 6. 8. 2020 30.06.2018
Togo (EBA) 27.07.2018 30.06.2018
Tuvalu (EBA) 3.10.2018 31.12.2017
Uganda (EBA) 1. 1. 2019 31.12.2019
Uzbekistan (GSP) 1. 1. 2019 30. 6. 2020
Vanuatu (EBA) 1. 1. 2019 31.12.2019
Vietnam (GSP) (skupina I) (FTA) 1. 1. 2019 31/12/2020 (**)
Jemen (EBA) 9. 6. 2018 30.06.2018
Zambia (EBA) 1. 1. 2017 30.06.2018
(Posledná aktualizácia dňa 15/04/2021)
(*) „dátum účinnosti uplatňovania systému REX“ je dátum, keď prijímajúca krajina oznámila Európskej komisii všetky informácie potrebné na splnenie 2 nevyhnutných podmienok žiadosti systému REX.
(**) vrátane predĺženia prechodného obdobia v dôsledku pandémie COVID-19
 

Osvedčenie o pôvode tovaru s uvedením pôvodu
Pravidlá určovania pôvodu tovaru v systéme GSP EÚ zostávajú pri uplatňovaní systému REX nezmenené. Mení sa len spôsob osvedčovania pôvodu tovaru.
Aby bol hospodársky subjekt oprávnený vyhotoviť vyhlásenie o pôvode, musí byť zaregistrovaný v systéme REX a musí mať platnú registráciu, tj registráciu, ktorá sa nezruší. Je však povolené, aby neregistrovaní vývozcovia vyhotovovali vyhlásenia o pôvode pre zásielky pôvodného tovaru, ktorého hodnota je nižšia ako 6 000 EUR.
Vyhlásenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode pridané registrovaným vývozcom na faktúru, dodací list, baliaci list alebo akýkoľvek iný obchodný doklad umožňujúci identifikovať tovar a vývozcu. Text vyhlásenia o pôvode je uvedený v prílohe 22-07 k nariadeniu (EÚ) 2015/2447. Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vyhlásenia o pôvode, pozri najmä článok 92 a článok 93 uvedeného nariadenia.
 

Užitočné odkazy a dokumenty
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2447 (SK), ktorým sa ustanovujú pravidlá systému REX 
Krátky vysvetľujúci dokument o systéme REX (EN)
• Zverejnenie údajov o registrovaných vývozcoch (EN)
E-Learningový modul v systéme REX (EN)
Usmerňovací dokument o systéme REX (EN)
Colné orgány v členských štátoch EÚ zodpovedné za registráciu vývozcov so sídlom v EÚ a zodpovedné za overovanie vyhlásení o pôvode 
• Žiadosti pre zvýhodnené krajiny GSP
o Webová stránka pred podaním žiadosti (pre vývozcov v krajinách zvýhodnených VSP a v ZKÚ)
o Systém REX pre krajiny zvýhodnené podľa GSP a pre ZKÚ (pre príslušné orgány v krajinách zvýhodnených podľa GSP a v ZKÚ)
o Modul riadenia prístupu používateľov systému REX (T-REX) (pre príslušné orgány v krajinách zvýhodnených podľa GSP a v ZKÚ)
• Systém REX pre členské štáty Európskej únie (cez CCN)
• Vydávanie osvedčení o pôvode na tlačive A a vydávanie vyhlásení o pôvode v krajinách zvýhodnených v rámci GSP počas prechodného obdobia 
• Vyhlásenie o ochrane súkromia