Revízia Colného zákona v SR

27.08.2015 06:24

26. augusta (TASR) - Zmena colnej legislatívy EÚ si nevyhnutne vyžaduje revíziu ustanovení Colného zákona v SR z hľadiska absencie príslušnej právnej úpravy, ak colné predpisy EÚ niektoré otázky samé neupravujú, spresnenie na národnej úrovni pripúšťajú, alebo explicitne vyžadujú. Uviedlo to Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe k novele Colného zákona, ktorú dnes na svojej schôdzi schválila vláda SR.


Zároveň je potrebné slovenský Colný zákon revidovať aj z pohľadu eliminácie tých ustanovení, ktoré sú s colnými predpismi EÚ kontradiktórne alebo duplicitné, zdôraznil rezort financií. Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. marca 2016.

Ďalšími ťažiskovými bodmi návrhu novely zákona sú najmä vyvolaná zmena koncepcie oznamovania colného dlhu či nová úprava inštitútu záruky na colný dlh s osobitným dôrazom na záruku formou ručenia. Novela rieši aj zmeny vyvolané potrebami aplikačnej praxe, napríklad legislatívne zakotvenie zníženia sadzby pokuty za colný delikt alebo colný priestupok, ak deklarant dobrovoľne oznámi uvedenie nesprávnych alebo neúplných údajov.