Revidovaná dohoda o Brexite

17.10.2019 20:18

Dnes 17.10.2019 bol zverejnený text revidovanej dohody, ktorú vyjadnali zástupcovia EÚ a UK, konkrétne ide o:

- protokol o Írsku / Severnom Írsku vrátane vyňatia dohody a súvisiacich technických podmienakch v čl. 184 "Rokovania o budúcich vzťahoch" a čl. 185 "Vstup do platnosti a uplatňovanie".  dohody o odchode Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Dohoda o vystúpení). 

Revidovaný text je: 

- zamýšľané prepracovanie súvisiacich ustanovení, ktoré zahŕňajú poslednú verziu Dohdy o vystúpení zverejnenú v Úradnom vestníku C144 I z 25.4.2019 s označením: Právna revízia. 

Pôvod: Európska komisia, Kontaktná skupina pre prípravu a vyjednávaciu pozíciu so Spojeným kráľovstvom podľa čl. 50 dohody. 

Zverejenená na webstránke TF50 17.10.2019 

 

Prinášame Vám kompletné znenie toho návrhu v originálnom anglickom znení.    

 

Na čom ste sa dohodli?

Na základe rozhodnutia Spojeného kráľovstva o vystúpení z Európskej únie Európska komisia dnes dosiahla dohodu na úrovni vyjednávača s Spojeným kráľovstvom o revidovanom protokole o Írsku / Severnom Írsku a revidovanom politickom vyhlásení o rámci budúceho EÚ - Vzťah Spojeného kráľovstva.

Revidovaný protokol poskytuje právne operatívne riešenie, ktoré sa vyhýba tvrdej hranici na ostrove Írsko, chráni hospodárstvo všetkých ostrovov a rešpektuje dohodu Veľkopiatkovú dohodu (Belfast) vo všetkých jej rozmeroch a zaručuje integritu jednotného trhu EÚ.

Severné Írsko sa bude riadiť obmedzeným súborom pravidiel jednotného trhu, aby sa zabránilo tvrdej hranici na Írskom ostrove. Dnešný protokol tiež zabráni akejkoľvek colnej hranici na ostrove Írsko a zároveň zabezpečí, aby Severné Írsko zostalo súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva. Zhromaždenie Severného Írska bude mať rozhodujúci vplyv na dlhodobé uplatňovanie príslušných právnych predpisov EÚ v Severnom Írsku.

Hlavná zmena politickej deklarácie sa týka budúcich hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, v ktorých sa súčasná vláda Spojeného kráľovstva rozhodla pre model založený na Dohode o voľnom obchode (FTA). Politické vyhlásenie potvrdzuje ambíciu uzavrieť dohodu o voľnom obchode s nulovými colnými sadzbami a kvótami medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a uvádza, že pevné záväzky na rovnakých podmienkach by mali zabezpečiť otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž.

 

Bola tzv. Írska poistka odstránená alebo stále existuje?

Revidovaný protokol už nie je Írskou poistkou, ktorá sa uplatní, pokiaľ a kým EÚ a Spojené kráľovstvo neuzatvoria následnú dohodu, ktorá ju čiastočne alebo úplne nahradí. Ide o plnoprávne operatívne riešenie, ktoré sa bude naďalej uplatňovať, pokiaľ nedôjde k získaniu demokratickej podpory zhromaždenia Severného Írska.

Zhromaždenie bude požiadané, aby pokračovalo v podpore protokolu 4 roky po skončení prechodného obdobia a potom každé 4 roky.

Podmienky budúceho obchodného vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, pokiaľ ide o naše spoločné ambície mať nulové clá a kvóty medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom budú mať vplyv na praktické uplatňovanie novo dohodnutého protokolu.

COLNÉ USTANOVENIA

Znamená to, že Severné Írsko zostane na jednotnom trhu EÚ s tovarom?

Severné Írsko sa bude riadiť obmedzeným súborom pravidiel týkajúcich sa jednotného trhu EÚ s cieľom vyhnúť sa tvrdej hranici:

  • právne predpisy o tovare,
  • hygienické predpisy pre veterinárne kontroly („pravidlá SPS“),
  • pravidlá týkajúce sa poľnohospodárskej výroby / marketingu,
  • DPH a spotrebných daní  z tovaru a,
  • pravidlá štátnej pomoci.

 

Ako môže Severné Írsko opustiť colnú úniu EÚ a stále sa vyhnúť colnej hranici na ostrove Írsko?

Severné Írsko zostáva súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva. Bude preto môcť využívať budúce dohody o voľnom obchode (FTA), ktoré môže Spojené kráľovstvo uzavrieť s tretími krajinami. Budúce dohody o voľnom obchode vo Veľkej Británii môžu ustanoviť, že tovar vyrobený v Severnom Írsku sa môže vyvážať do tretích krajín za rovnakých podmienok ako tovar vyrobený v iných častiach Spojeného kráľovstva.

Colný kódex Únie sa bude uplatňovať na všetok tovar vstupujúci do Severného Írska. Tým sa zabráni akýmkoľvek colným kontrolám a kontrolám na ostrove Írsko.

Pokiaľ ide o clá, clá EÚ tie sa uplatňujú na tovar vstupujúci do Severného Írska, ak tento predstavuje  riziko jeho vstupu na jednotný trh EÚ. Ak však tovar vstupujúci do Severného Írska zo zvyšku Spojeného kráľovstva nebude vystavený riziku vstupu na jednotný trh EÚ, nebudú sa platiť žiadne clá.

Platí to pre všetok tovar, ktorý nepodlieha ďalšiemu spracovaniu a ktorý spĺňa kritériá stanovené spoločným výborom s cieľom určiť riziko ďalšej prepravy tohto tovaru, berúc do úvahy osobitné okolnosti v Severnom Írsku. V prípade tovaru z tretích krajín sa tieto nepovažujú za riziko, clá platné v Severnom Írsku budú rovnaké ako v ostatných častiach Spojeného kráľovstva.

Spoločný výbor do konca prechodného obdobia stanoví kritériá pre uvedené hodnotenia rizika a kritériá môže počas ich uplatňovania zmeniť a doplniť. V týchto kritériách sa zohľadnia také otázky, ako je konečné miesto určenia tovaru a hodnota alebo riziká pašovania.

Spojené kráľovstvo môže refundovať clá uložené podľa právnych predpisov Únie v prípade, že je britské clo nižšie, s výhradou náležitých záruk správneho uplatňovania pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

V mnohých konkrétnych prípadoch, napríklad pri premiestňovaní osobného majetku, zásielok zanedbateľnej hodnoty alebo zasielaných jednotlivcom druhej osobe, sa nebudú platiť žiadne clá.

 

Chráni sa týmto riešením jednotný trh EÚ?

Revidovaný protokol o Írsku / Severnom Írsku je plnoprávnym riešením, ktoré sa vyhýba tvrdej hranici na ostrove Írsko, chráni hospodárstvo všetkých ostrovov a dohodu z Veľkého piatku (Belfast) vo všetkých jej rozmeroch a zaručuje integritu jednotného trhu. Severné Írsko bude naďalej uplatňovať Colný kódex Únie a dodrží súlad s týmito pravidlami jednotného trhu, aby sa vyhlo tvrdej hranici na ostrove Írsko.

Nevyhnutné kontroly a kontroly sa budú vykonávať pri tovare vstupujúcom do Severného Írska zo zvyšku Spojeného kráľovstva, vrátane napríklad hraničných inšpekčných staníc, aby sa zabezpečilo vykonanie potrebných sanitárnych a fytosanitárnych kontrol („SPS“).

Orgány Spojeného kráľovstva budú vykonávať a uplatňovať ustanovenia práva Únie, ktoré sa protokol ustanovuje v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko. Všetky kontroly preto budú vykonávať orgány Spojeného kráľovstva s príslušnými mechanizmami dohľadu a presadzovania právnych predpisov pre EÚ.

 

Bude môcť Severné Írsko ťažiť z budúcich dohôd o voľnom obchode vo Veľkej Británii?

Severné Írsko zostane súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva. Nič v revidovanom protokole o Írsku / Severnom Írsku nebráni Spojenému kráľovstvu zahrnúť Severné Írsko do územnej pôsobnosti ktorejkoľvek z jeho budúcich dohôd o voľnom obchode za predpokladu, že tieto dohody nebudú mať vplyv na uplatňovanie protokolu.

To znamená, že Severné Írsko by mohlo mať naďalej úžitok z budúcich dohôd o voľnom obchode so Spojeným kráľovstvom, napríklad v službách a investíciách, ale aj pri vývoze svojho tovaru. Severné Írsko bude môcť ťažiť z dovozu tovaru, ktorému nehrozí riziko vstupu na jednotný trh EÚ ako aj tovaru samotného alebo po tom, čo bol tovar predmetom spracovania.

 

A čo DPH?

Severné Írsko zostane súčasťou britskej oblasti DPH, pričom Colná správa Spojeného kráľovstva bude naďalej zodpovedná za uplatňovanie právnych predpisov o DPH vrátane výberu DPH a stanovovania sadzieb DPH. Spojené kráľovstvo bude naďalej získavať príjmy plynúce z tejto dane. S cieľom vyhnúť sa tvrdej hranici na ostrove Írsko a zároveň chrániť integritu jednotného trhu sa v Severnom Írsku budú naďalej uplatňovať pravidlá EÚ týkajúce sa DPH pre tovar. Oslobodenia od DPH a znížené sadzby, ktoré sa uplatňujú v Írsku, sa môžu uplatňovať aj v Severnom Írsku, aby sa zabránilo narušeniu rovnakých podmienok na ostrove. Severné Írsko je naďalej schopné prevádzkovať systém EÚ VIES (systém výmeny informácií o DPH) a zdieľať údaje s Írskom a ostatnými členskými štátmi.

 

A čo súhlas?

EÚ a Spojené kráľovstvo sa dohodli na vytvorení nového mechanizmu „súhlasu“, ktorý dá Zhromaždeniu Severného Írska rozhodujúci hlas o dlhodobom uplatňovaní príslušného práva EÚ v Severnom Írsku na základe intenzívnych diskusií medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom. Komisia bola v tomto bode v stálom a úzkom kontakte s írskou vládou.

Tento mechanizmus súhlasu sa týka podstatných otázok zosúladenia právnych predpisov v oblasti tovaru a ciel, jednotného trhu s elektrickou energiou, DPH a štátnej pomoci.

V praxi to znamená, že štyri roky po skončení prechodného obdobia môže Zhromaždenie jednoduchou väčšinou udeliť súhlas s pokračujúcim uplatňovaním príslušných právnych predpisov Únie alebo hlasovať za zastavenie jeho uplatňovania, v takom prípade by to Spojené kráľovstvo oznámilo EÚ. V takom prípade sa protokol prestane uplatňovať o dva roky neskôr.

Zhromaždenie potom môže každé štyri roky hlasovať o ďalšom uplatňovaní príslušných právnych predpisov Únie. V prípade, že hlasovanie zhromaždenia zhromaždí podporu medzi spoločenstvami pre pokračujúce uplatňovanie príslušných právnych predpisov Únie, ďalšie hlasovanie sa môže uskutočniť až po 8 rokoch.

 

POLITICKÉ VYHLÁSENIE

Požiadalo Spojené kráľovstvo v politickej deklarácii o zníženie úrovne ambícií, pokiaľ ide o zaručenie rovnakých podmienok pre všetkých?

Hlavná zmena politickej deklarácie sa týka budúcich hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, v ktorých sa súčasná vláda Spojeného kráľovstva rozhodla pre model založený na dohode o voľnom obchode.

Politické vyhlásenie obsahuje spoločnú ambíciu uzatvoriť dohodu o voľnom obchode s nulovými colnými sadzbami a kvótami medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Uvádza sa v ňom, že záruky za rovnakých podmienok by mali zabezpečiť budúci vzťah založený na otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaži. Presná povaha záväzkov bude primeraná ambíciám budúceho vzťahu a zohľadní hospodársku prepojenosť a geografickú blízkosť Spojeného kráľovstva.

To si vyžaduje záruky na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých, ktoré zachovávajú spoločné normy platné na konci prechodného obdobia v oblasti štátnej pomoci, hospodárskej súťaže, sociálnych noriem a noriem zamestnanosti, životného prostredia, zmeny klímy a príslušných daňových záležitostí, aby sa predišlo nespravodlivé konkurenčné výhody pre EÚ alebo Spojené kráľovstvo.

Budú existovať vhodné mechanizmy na presadzovanie právnych predpisov na domácom trhu, ako aj na urovnávanie sporov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

 

A čo konkrétne obsahuje Revidovaná dohoda zo 17.10.2019 ohľadom colných postupov?

Článok 5   Clá, preprava tovaru

Na tovar dovezený priamou dopravou do Severného Írska z inej časti Spojeného kráľovstva sa neplatia žiadne clá, bez ohľadu na odsek 3, okrem tovaru predstavujúceho riziko, že bude  následne prepravený do Únie alebo, že bude predmetom čiastočného spracovania alebo následného spracovania.

Clá v súvislosti s tovarom, ktorý sa prepravuje priamou dopravou do Severného Írska, okrem Únie alebo z inej časti Spojeného kráľovstva, sú clami uplatniteľnými v Spojenom kráľovstve bez ohľadu na odsek 3, pokiaľ tento tovar samotný nie je vystavený riziku následnej prepravy do Únie alebo ako súčasť iného tovaru po spracovaní.

Obyvatelia Spojeného kráľovstva nebudú platiť žiadne clá, pretože sa im poskytne úľava na osobný majetok, ako je vymedzený v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady 1186/2009, dovezený do Severného Írska z inej časti Spojeného kráľovstva.

2. Na účely odseku 1, jeho prvého a druhého pododseku sa tovar prepravuje Severné Írsko z krajín mimo Únie sa následne považuje za tovar predstavujúci riziko jeho prepravy do Únie, okrem prípadov, ak tovar: 

a) nepodlieha obchodnému spracovaniu v Severnom Írsku; a

b) spĺňa kritériá stanovené Spoločným Výborom v súlade so štvrtým pododsekom tohto odseku.

Na účely tohto odseku „spracovanie“ znamená akúkoľvek zmenu tovaru, transformáciu tovaru akýmkoľvek spôsobom alebo akékoľvek vystavenie tovaru operáciám iným než ustanovuje Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém oslobodenia od cla (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23) ktorých účelom je ich uchovanie v dobrom stave alebo na pridávanie alebo označovanie značkami, štítkami, pečaťami alebo akúkoľvek inú dokumentáciu na zabezpečenie súladu so všetkými špecifickými požiadavkami.

Pred uplynutím prechodného obdobia spoločný výbor rozhodnutím ustanoví podmienky, za ktorých sa má za to, že spracovanie nespadá pod prvé písmeno a) pododsek, berúc do úvahy najmä povahu, rozsah a výsledok spracovania.

Pred uplynutím prechodného obdobia spoločný výbor rozhodnutím ustanoví  kritériá na zváženie toho, že tovar dovezený do Severného Írska z krajín mimo Únie nepredstavuje riziko, že sa následne prepraví  do Únie. Spoločný výbor sa zaviaže stanoviť okrem iného:

a) konečné miesto určenia a použitie tovaru;

b) povahu a hodnota tovaru;

c) povahu prepravy; a

d) stimuly pre nenahlásený ďalšiu prepravu do Únie, najmä stimuly, ktoré vyplývajú z ciel splatných podľa odseku 1.

Spoločný výbor môže kedykoľvek zmeniť a doplniť svoje rozhodnutia prijaté podľa tohto odseku. Pri prijímaní rozhodnutí podľa tohto odseku spoločný výbor zohľadní špecifické okolnosti v Severnom Írsku.

3. Právne predpisy vymedzené v článku 5 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa uplatňujú na a vo Veľkej Británii, pokiaľ ide o Severné Írsko (okrem teritoriálnych vôd Portugalska); Spojené kráľovstvo). Spoločný výbor však stanoví podmienky vrátane podmienok stanovených pre:

kvantitatívne pojmy, podľa ktorých sa určité produkty rybného hospodárstva a akvakultúry uvádzajú v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1379/20132, priniesol do colné územie Únie vymedzené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 plavidlami plávajúce pod vlajkou Spojeného kráľovstva a majúce prístav registrácie v Severnom Írsku sú oslobodené od cla.

4. Na základe protokolu sa uplatňujú aj právne predpisy Únie uvedené v prílohe 2 k tomuto protokolu

podmienky stanovené v tejto prílohe, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve.

5. Články 30 a 110 ZFEÚ sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo a na Spojené kráľovstvo vo vzťahu k severu

Írska. Množstevné obmedzenia vývozu a dovozu medzi Úniou a Severným Írskom.

6. Clá uložené Spojeným kráľovstvom v súlade s odsekom 3 sa nezavádzajú do Únie. S výhradou článku 10 môže Spojené kráľovstvo najmä:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry, ktorou sa mení a dopĺňa Rada Nariadenia (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. V. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

a) vrátenie ciel uložených podľa ustanovení právnych predpisov Únie; podľa odseku 3, pokiaľ ide o tovar prepravený do Severného Írska;

b) ustanoviť okolnosti, za ktorých sa má colný dlh, ktorý vznikol, odpustiť pri rešpektovaní tovaru dovezeného do Severného Írska;

c) ustanoviť okolnosti, za ktorých sa majú clá vrátiť.