Retro návrat k colným predpisom ČSSR

17.04.2020 11:58

VYHLÁŠKA č. 119/1974 Zb. Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 25. novembra 1974, ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.

§ 33 Odpustenie a zníženie cla

(1) Clo sa celkom odpustí, ak sa tovar pred prepustením do voľného obehu skazil alebo úplne zničil. Clo sa taktiež odpustí aj pri tovare prepustenom do voľného obehu, ak sa pri doprave vykonávanej dopravnou organizáciou alebo poštou skazil alebo ak sa úplne zničil a nebol ešte príjemcovi dodaný.
 

(2) Clo sa zníži, ak
a) tovar bol po podaní návrhu na colné konanie o prepustení do voľného obehu pred jeho prepustením do voľného obehu poškodený tak, že sa nemôže použiť na pôvodný účel;
b) sa zmenila povaha tovaru prepusteného do voľného obehu pred dodaním príjemcovi tak, že by podliehal nižšiemu clu, než aké bolo vymerané;
c) sa zistí, že obsah poštovej zásielky prepustenej do voľného obehu v tuzemsku a dodanej príjemcovi je čiastočne skazený alebo poškodený.
 

(3) Clo sa môže odpustiť alebo znížiť aj v iných prípadoch, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, ak zo žiadosti účastníka colného konania doloženej potrebnými dokladmi je zrejmé, že vybratie cla by viedlo k tvrdostiam.

 

Z týchto ustanovení colných predpisov človek nadobudne nutne pocit, že colné predpisy súčasnej Európskej únie sú až priveľmi komplikované, neprehľadné, často nejednoznačné. Nadobúdam pocit, že nie sú riešené v prospech účastníka colného konania, atribút odpustenia/zníženia cla, ak by viedlo k tvrdosti v nich nenájdete.