REX v CETA od 1.1.2018

19.02.2017 07:00

Podľa v súčasnosti platných poznatkov, možno predpokladať, že oblasti dohody medzi EÚ a Kanadou o voľnom obchode (komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody, CETA), ktoré sú vo výlučnej právomoci Európskej únie sa očakáva, že sa dohoda bude predbežne uplatňovať v druhom štvrťroku roku 2017 (obchodná časť).

V rámci dohody CETA budú môcť byť použité ako platný doklad k preferenčnému zaobchádzaniu len vyhlásenia o pôvode. Oprávnenie k ich vystaveniu budú mať v Európskej únii len registrovaní vývozcovia (REX), v prípade, ak hodnota zásielok pôvodných výrobkov presiahne 6000 EUR.

V rámci prechodných ustanovení schválených Európskou komisiou môžu schválení vývozcovia do 31.12.2017 vydávať vyhlásenia o pôvode na základe svojich existujúcich povolení s použitím ich prideleného čísla schválenia. Vzhľadom k tomu, aby sa počas počiatočnej fázy nového registračného konania "REX" zabránilo problémom na miestnych colných úradoch. Európska komisia vyzýva schválených vývozcov, aby využívali tento postup v rámci prechodných ustanovení.

Ostatní vývozcovia sa dôrazne odporúča požiadať o registráciu iba vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné pre konkrétne predpokladané obchodné aktivity v oblasti obchodu s Kanadou.

Viac informácií o podmienkach CETA nájdete v znení „Protokolu o pravidlách pôvodu a postupoch stanovenia pôvodu“.