EK proti podvodom s DPH

30.01.2014 15:03

Európska komisia zaviedla pre efektivnejšie a rýchlejšie reagovanie na podvody s DPH v rámci členských krajín EÚ štandardizovaný formulár tým, že prijala VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 17/2014 z 10. januára 2014, ktorým sa stanovuje štandardizovaný formulár na oznámenie osobitného opatrenia v rámci mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, tzn. 13.1.2014.