Prijatie IPUCC finišuje

05.08.2015 20:06

Európska komisia prijala 28.7.2015 konečné znenie návrhu vykonávacieho nariadenia k Colnému kódexu Únie (ďalej len „IPUCC“) s cieľom vytvoriť jednoduchší, modernejší a integrovaný colný systém EÚ na podporu cezhraničného obchodu a zabezpečiť väčšiu spoluprácu v celej EÚ v colných otázkach. Vychádza z Colného kódexu Únie (ďalej len „UCC“), ktorý bol prijatý v roku 2013. IPUCC ustanovujé podrobné pravidlá na dvadsiateho prvého storočia pre uplatnenie colných postupov.

 

Colné správy zohrávajú ústrednú úlohu pri bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ a pri uľahčení obchodu. Colná únia tvorí základ pre množstvo opatrení obchodnej politiky EÚ. V súvislosti s tým vládne agentúry volajú po presadzovaní opatrení colnej politiky na hraniciach. Obchod EÚ tvorí 16% svetového obchodu, viac ako dve miliardy ton tovaru ročne v hodnote 3,400 bilion eur.

 

Pierre Moscovici, komisár EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, povedal:  "moderné a nákladovo efektívny colný systém uľahčuje medzinárodný obchod a prispieva k rastu. To tiež zohráva  dôležitú úlohu pri obrane bezpečnosti občanov EÚ a pri ochrane záujmov členských štátov."

Komisia pracuje už niekoľko rokov na celkovej zásadnej úprave colných predpisov v EÚ. Základné predpisy boli zmenené v roku 2013, prijatím UCC. Vykonávacie predpisy, musia byť následne prijaté tak, aby nové pravidlá bolo možné uplatniť od 1. mája 2016.

 

Dnešné rozhodnutie má podobu vykonávacieho nariadenia. Tento druh právnej normy, zavedený Lisabonskou zmluvou v roku 2010, dáva Komisii právomoc prijímať podstatné technické riešenia existujúcich právnych predpisov, v tomto prípade Colného kódexu Únie.

Prijaté vykonávacie nariadenie pokrýva širokú oblasť colnej problematiky, včítane:

  • zjednodušenia colných režimov pre spracovanie tovaru bez štatú Únie bez platenia dovozných ciel a iných poplatkov na podporu vytvárania pridanej hodnoty v EÚ;
  • jasnejšie pravidlá na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi v EÚ;
  • ustanovenia umožňujúce v budúcnosti colné rozhodnutia a povolenia platné v celej EÚ;
  • stanoviť spoločné požiadavky na údaje ako základ pre nové IT systémy spájajúce colné správy členských štátov s cieľom zabezpečiť bezproblémovú výmenu informácií;
  • zlepšenie riadenia rizík, posilniť boj proti obchodu s nelegálnymi a zakázaným tovarom, terorizmu a inej trestnej činnosti.

 

Vykonávacie nariadenie prerokúva Európsky parlament a Rada. V súlade s článkom 290 Zmluvy o EÚ  môžu byť predkladané námietky v lehote dvoch mesiacov. Toto obdobie posúdenia návrhu môže byť predĺžené o ďalšie dva mesiace. Reálne sa teda môžeme dočkať finálneho znenia s predpokladom najskôr niekedy v októbri 2015.

 

Colná únia EÚ poskytla stabilný základ pre hospodársku integrácie a rast v Európe už viac ako štyri desaťročia. Colná legislatíva sa prijíma  na úrovni EÚ, zatiaľ čo vykonávanie týchto právnych noriem  spadá predovšetkým do kompetencie colných správ členských štátov. Efektívne colné správy sú nevyhnutné na zabezpečenie rovnakých podmienok pre obchodníkov v rôznych členských štátoch, a k ochrane vonkajšej hranice EÚ.

V roku 2012 Komisia predstavila plán rozvoja pre budovanie jednotnej colnej únie do roklu 2020 vo svojom oznámení o stave colnej únie. Oznámenie stanovilo reformu právneho rámca, rovnako ako obrovský posun smerom k digitalizácii. UCC, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2013 umožňuje sa viac zamerať na uľahčenie obchodu, ako aj na bezpečnosť a presadzovanie práv duševného vlastníctva. Tiež zlepšuje spoluprácu medzi colnými orgánmi a ďalšími inštitúciami.

 

IPUCC je postavené na tom, že stanovuje podrobnosti o pravidlách, ktoré budú platiť od 1. mája 2016. To bude doplnené o vykonávacie ustanovenia, ktoré sa predkladá členským štátom v rovnakej dobe a stanovuje procesné podrobnosti. O IPUCC sa bude hlasovať vo Výbore pre colný kódex zložený zo zástupcov členských štátov.

 

Komisia prerokovala s členskými štátmi a zástupcami záujmových skupín obchodníkov pripravovaný návrh IPUCC.  IPUCC bol prijatý tak, aby pred termínom 1.5.2016 sa mohli zainteresované strany týmto zmenám prispôsobiť.