Preprava minerálneho oleja, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane bude v budúcom roku po novom

30.09.2022 09:46

V porovnaní s doteraz platnou právnou úpravou sa zásadne mení postup pri preprave minerálneho oleja, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely na daňovom území, ako i  na území Európskej únie. Papierový trojdielny zjednodušený sprievodný dokument sa nahrádza elektronickým systémom vyhotovovania elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu (ďalej len „zjednodušený elektronický dokument“). Elektronicky sa uskutočňuje preprava od jej začatia, cez zasielanie návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu colnému úradu, prideľovanie zjednodušeného administratívneho referenčného kódu colným úradom, informovanie colného úradu schváleného odosielateľa ako i colného úradu schváleného príjemcu o preprave minerálneho oleja, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, až po jej ukončenie potvrdzovaním prijatia minerálneho oleja, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického vyhotovovania správ o prijatí schváleným odberateľom.  V nadväznosti na zavedenie elektronického systému monitorovania a kontroly prepravy minerálneho oleja, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na podnikateľské účely je možné prepravovať minerálny olej, alkoholické nápoje a tabakové výrobky len so zjednodušeným elektronickým dokumentom.

Uvedený postup sa začne používať od 13. februára 2023.

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované týmto novelám zákonov a ktoré budeme organizovať v 2. polroku tohto roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.