Preferenčný pôvod EÚ - UK

25.02.2021 07:55

Kladiete si otázky ako uplatniť colné predpisy pri preferenčnom zaobchádzaní v obchode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska? Pravidlá pôvodu a spôsoby preukazovania nároku na preferenčné zaobchádzanie – tzn. Uplatnenie preferencie (úľavy) sú s platnosťou od 1.1.2021 upravené Kapitolou 2, Prílohami ORIG-1 až ORIG-6), ktoré sú súčasťou Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len "UK"), ktorá bola uverejnená v Úradnom vestníku EÚ séria L č. 444/2020 a články 68, 69 Vykonávacieho nariadenie Komisie 2015/2447 k Colnému kódexu Únie (ďalej len "VNK CKÚ").
 

Vystavovanie dokladov o pôvode a preukazovaní preferencií s UK

Pri dovoze do EÚ:

 1. Jednorazové potvrdenie o pôvode, ktoré musí mať v texte uvedené číslo EORI vývozcu pridelené v UK (https://www.cdservices.sk/linky/europska-unia/). Pozri čl. ORIG.19 dohody.
 2. Potvrdenie o pôvode pre viac zásielok rovnakých výrobkov (dlhodobé) s číslom EORI vývozcu. V dlhodobom potvrdení sa opíšu pôvodné výrobky, ktorých sa deklarácia týka a dĺžka platnosti potvrdenia  môže byť uvedená maximálne 12 mesiacov. Všetok dovoz výrobkov uvedených v dlhodobom potvrdení sa musí uskutočniť počas uvedeného obdobia. Pre správnu identifikáciu tovaru sa odporúča dovozcom, aby predkladali kópiu dlhodobého potvrdenia o pôvode z dôvodu možnosti správnej identifikácie tovaru a to pri každom jednotlivom dovoze. Pozri čl. ORIG.19 dohody.
 3. Informovanosť dovozcu o tom, že produkt je pôvodný. Tento druh preferencie môže uplatniť iba dovozca, ktorý má k dispozícii všetky informácie od vývozcu (napr.: fyzicky alebo priamym prístupom v jeho informačnom systéme) na základe ktorých spoľahlivo preukáže, že tovar spĺňa kritériá na získanie preferenčného pôvodu. Ak tieto informácie dovozca nemá a vývozca mu ich odmieta vydať, môže ho požiadať o vystavenie potvrdenia o pôvode. Pozri čl. ORIG.21 dohody.
   

Pri reexporte v rámci EÚ

 1. Náhradné potvrdenie o pôvode, ktoré vystavuje vývozca v EÚ alebo preposielateľ, na tovar dovezený z UK s potvrdením o pôvode do jednej z krajín v EÚ a pod colným dohľadom dôjde k následnému preposlaniu celej alebo rozdelenej zásielky do inej členskej krajiny EÚ, alebo na iné miesto v EÚ.  Náhradné potvrdenie sa vystavuje v súlade s podmienkami odseku 2 článku 69 VNK CKÚ.

Pri vývoze z EÚ

 1. Potvrdenie o pôvode, ktoré môže vystaviť vývozca v EÚ len do hodnoty tovaru 6.000 EUR.
 2. Potvrdenie o pôvode s číslom REX (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=sk&Screen=0&Type=&Number=&Expand=false), ktoré vystavuje vývozca registrovaný v EÚ a nezáleží na hodnote vyvážaného tovaru. O registráciu do systému REX si môže požiadať vývozca, ktorý je usadený na colnom území EÚ u svojho colného orgánu príslušnej členskej krajine. Číslo REX sa uvedie do textu potvrdenia o pôvode.  Druhy potvrdení môžu byť jednorazové i dlhodobé. EÚ vývozca môže potvrdiť pôvod vyvážaného tovaru len v prípade, že má všetky doklady, ktoré spoľahlivo preukazujú, že je tovar pôvodný v súlade s colnými predpismi a pravidlami pôvodu v súlade s dohodou.

Podmienky na priznanie preferencie

 • Potvrdenie o pôvode môže byť vyhotovené v čase platnosti dohody (najskôr 1.1.2021) a môže byť vystavená len na faktúre alebo inom dokumente, ktorý dostatočne podrobne opisuje pôvodné výrobky tak, aby bola možná ich identifikácia. 
 • Jazykové znenia potvrdenia o pôvode sú uvedené v Prílohe dohody ORIG-4. 
 • V texte potvrdenia o pôvode môže byť uvedený pôvod tovaru len Únie (Union (EU) alebo Spojené kráľovstvo (United Kingdom (UK), je neprípustné použiť pôvod súčasne pre obe strany dohody, tzn. (EU / UK). 
 • Ptvrdenie o pôvode musí mať  uvedený dátum (pokiaľ nie je uvedený v samotnom dokumente na inom mieste) a musí byť uvedené meno vývozcu. 
 • Potvrdenie o pôvode nemusí byť vývozcom vlastnoručne podpísaná. 
 • Pravidlá pôvodu opísané v tejto dohode sa môžu použiť na aj na tovar, ktorý bol v čase nadobudnutia platnosti dohody v režime tranzit alebo pod colným dohľadom a ktorý bude predložený najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti dohody.
   

Platnosť potvrdenia o pôvode je 12 mesiacov.
 

Dodatočné vystavenie

 • Je možné do 3 rokov od dátumu dovozu a iba v tých prípadoch, ak si dovozca v čase dovozu o preferenciu nepožiadal. 
 • Pokiaľ si v čase dovozu o preferenciu požiadal a preferencia mu nebola priznaná (napr. z dôvodu, že nemal doklady preukazujúce pôvod o informovanosti dovozcu), nemôže už o dodatočné priznanie preferencie požiadať.

 

Oslobodenie od dôkazu pôvodu

 • Vzťahuje sa na malé zásielky do hodnoty 500 EUR, 
 • Batožinu cestujúcich do hodnoty 1200 EUR.
 • Tovar dovezený z UK s potvrdeným pôvodom EÚ - pri dovoze z UK možno priznať preferenciu len na tovar s pôvodom v UK.
   

Poznámka k metodike:
Uvedené informácie opisujú v súčasnosti pltnú aktuálnu situáciu. Metodika k Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ - UK obe zmluvné strany pripravujú, po jej schválení môže dôjsť k zmenám vo vyššie uvedenom texte.