Preferenčné zaobchádzanie EÚ-Ghana

25.10.2020 06:06

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE DHP ZRIADENÉHO DOČASNOU DOHODOU O HOSPODÁRSKOM PARTNERSTVE MEDZI GHANOU NA JEDNEJ STRANE A EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A JEHO ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA STRANE DRUHEJ č. 1/2020 z 20. augusta 2020 o prijatí protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2020/1526]. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu.