Predĺženie Dohody AKT - EU

07.03.2020 13:52

Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny ACP (AKT - afrických, karibských a tichomorských) štátov a Európskou úniou podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – EÚ“) nadobudla platnosť 1. apríla 2003 a má sa uplatňovať do 29. februára 2020.

V súlade s článkom 95 ods. 4 prvým pododsekom dohody o partnerstve AKT – EÚ sa v septembri 2018 začali rokovania o novej dohode o partnerstve AKT – EÚ (ďalej len „nová dohoda“). Keďže nová dohoda nebude pripravená na uplatňovanie k dátumu uplynutia platnosti súčasného právneho rámca, je potrebné prijať prechodné opatrenia na predĺženie uplatňovania ustanovení dohody o partnerstve AKT – EÚ.

Výbor veľvyslancov z vyššie uvedeného dôvodu prijal ROZHODNUTIE VÝBORU VEĽVYSLANCOV AKT – EÚ č. 3/2019 zo 17. decembra 2019 o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ [2020/2].

Uplatňovanie ustanovení dohody o partnerstve AKT – EÚ sa predlžuje do 31. decembra 2020 alebo do nadobudnutia platnosti novej dohody, alebo začatia predbežného vykonávania novej dohody medzi Úniou a štátmi AKT, podľa toho, čo nastane skôr.

Toto rozhodnutie nadobúdlo účinnosť 1. marca 2020.