Autentický elektronický ÚV

06.06.2013 19:43

V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka (skr. ÚV, Official Journal, skr. OJ) Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2013, s. 1) sa od 1. júla 2013 bude elektronické vydanie úradného vestníka považovať za autentické a bude mať právne účinky.
Ak v dôsledku nepredvídaných a výnimočných okolností nebude možné uverejniť elektronické vydanie úradného vestníka, tlačené vydanie bude autentické a bude mať právne účinky v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 216/2013.

Rozmenené na drobné od 1.7.2013 je podľa oznámenia Euróspkej komisie možné používať rovnocenne po právnej stránke i elektronickú verziu Úradného vestníka Európskej únie.

Do akej miery zjednoduší tento akt uplatnenie komunitárneho práva, či bude alebo nebude prínosom pri jeho efektívnejšej aplikácií a zvýšenia jeho dostupnosti pre občanov EÚ, to sa ukáže už v relatívne kráktom čase po uplynutí toho termínu, avšak politickí a ekonomickí komentátori a odborníci budú pravdepodobne zdržanliví vo svojich hodnoteniach, čo je skôr pravdepdobné. Ide o jedno z ústretových opatrení, ktorým sa komunitárne právo snaží priblížiť a zatraktívniť širokým masám a nie len užším zaáujmovým skupinám..