Pozor – nový postup pri preprave pohonných látok v budúcom roku

30.09.2022 09:59

Od budúceho roka sa zásadne mení postup pri preprave pohonných látok (benzín, nafta) v daňovom voľnom obehu na daňovom území. Preprava sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického systému prepráv.

Odosielateľ minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu, ktorým je distribútor pohonných látok, bude povinný vyhotoviť návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa. Colný úrad odosielateľa overí údaje v zjednodušenom elektronickom dokumente a pridelí mu zjednodušený referenčný kód, ktorý oznámi odosielateľovi. Colný úrad odosielateľa je povinný po oznámení referenčného kódu odosielateľovi odoslať elektronický dokument colnému úradu príjemcu na daňovom území, ktorým je distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok alebo konečný spotrebiteľ pohonných látok na podnikateľské účely. Príjemca je povinný najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa prijatia minerálneho oleja elektronicky vyhotoviť správu o prijatí a túto prostredníctvom elektronického systému zaslať colnému úradu príjemcu.

Nový postup pri preprave pohonných látok sa bude používať od 13. februára 2023

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované týmto novelám zákonov a ktoré budeme organizovať v 2. polroku tohto roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.