Pozastavenie výhod v GSP

18.02.2019 07:14

Zoznam tried GSP uvedených v prílohe VI., pre ktoré sa colné preferencie uvedené v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 v prípade dotknutých zvýhodnených krajín podľa GSP pozastavujú je uvedený v prílohe nariadenia VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/249 z 12. februára 2019, ktorým sa pozastavujú colné preferencie pre určité zvýhodnené krajiny podľa GSP v súvislosti s určitými triedami GSP v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na roky 2020 – 2022.

Toto nariadenie platí rovnako vo všetkých členských štátoch Únie, Uplatňuje sa od 1. januára 2020 do 31. decembra 2022. 

Ide o dovozy vybraných tovarov uvedených nižšie, z krajín:

INDIA: 

S-6a   Anorganické a organické chemikálie

S-11a Textílie

S-14   Perly a drahé kovy
S-15a Železo, oceľ a predmety zo železa a z ocele

S-15b Základné kovy (okrem železa a ocele), predmety zo základných kovov (okrem predmetov zo železa a ocele)
S-17a Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá

S-17b Motorové vozidlá, bicykle, lietadlá a kozmické lode, lode a člny

INDONÉZIA:

S-1a   Živé zvieratá a živočíšne výrobky okrem rýb

S-3     Živočíšne alebo rastlinné oleje, tuky a vosky

S-5     Nerastné výrobky

S-9a   Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie

KEŇA:

S-2a   Živé rastliny a kvetinárske výrobky