Pozastavenie ciel

31.12.2020 06:19

NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/2231 z 18. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.


Na zabezpečenie dostatočných a neprerušovaných dodávok určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov, ktoré sa v Únii nevyrábajú sa nariadením Rady (EÚ) č. 1387/2013 (1) pozastavili na uvedené výrobky clá Spoločného colného sadzobníka druhu uvedeného v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (2). Uvedené výrobky sa môžu dovážať do Únie so zníženými alebo s nulovými colnými sadzbami.
Výroba určitých výrobkov v Únii, ktoré nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013, nezodpovedá dopytu alebo neexistuje. Preto je v záujme Únie udeliť úplné pozastavenie ciel Spoločného colného sadzobníka na uvedené výrobky.
Na podporu integrovanej výroby batérií v Únii v súlade s oznámením Komisie zo 17. mája 2018 s názvom „Európa v pohybe – Udržateľná mobilita pre Európu: bezpečná, prepojená a ekologická“ by sa malo udeliť čiastočné pozastavenie ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013. Navyše, v prípade určitých výrobkov, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje úplné pozastavenie ciel Spoločného colného sadzobníka, by sa malo udeliť iba čiastočné pozastavenie. Dátum povinného preskúmania uvedených pozastavení by sa mal stanoviť na 31. decembra 2021, aby sa toto preskúmanie zohľadnilo vývoj v odvetví batérií v Únii.
S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu treba zmeniť opisu výrobku, zatriedenie a požiadavku týkajúcu sa konečného použitia v prípade určitých pozastavení ciel Spoločného colného sadzobníka uvedených v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013.
V prípade určitých pozastavení ciel Spoločného colného sadzobníka, ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013, sa vykonalo preskúmanie. Mali by sa preto stanoviť nové dátumy na vykonanie ich ďalšieho povinného preskúmania.
Pre určité výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013, už nie je v záujme Únie zachovať pozastavenie ciel Spoločného colného sadzobníka. V prípade uvedených výrobkov by sa preto mali pozastavenia vypustiť. Okrem toho sa v súlade s oznámením Komisie z 13. decembra 2011 o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach z praktických dôvodov nemôžu zohľadňovať žiadosti o pozastavenie ciel alebo colné kvóty, pri ktorých sa výška nevybraného cla odhaduje na menej ako 15 000 EUR ročne. Pozastavenia pre výrobky, ktoré nedosahujú uvedenú prahovú hodnotu, ako vyplýva z povinného preskúmania, by sa preto mali z prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 vypustiť.
Nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
S cieľom predísť akémukoľvek prerušeniu uplatňovania systému pozastavení autonómnych ciel a dodržať usmernenia uvedené v oznámení Komisie z 13. decembra 2011 o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach by sa zmeny týkajúce sa pozastavení ciel na dotknuté výrobky stanovené v tomto nariadení mali uplatňovať od 1. januára 2021.