Povolenia na dovoz psov, mačiek, fretiek

06.04.2019 19:26

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/294 z 18. februára 2019, ktorým sa stanovuje zoznam území a tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek a fretiek do Únie a vzor certifikátu zdravia zvierat na takýto dovoz [oznámené pod číslom C(2019) 1059].