Poľnovýrobky do CIS

02.06.2016 06:41

Od 1.septembra 2016 sa budú povinne do CIS zadávať informácie k tovarom kapitoly 1-24 (potravinárske a poľnohospodárske výrobky). Pôjde o operácie v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych predpisov, ktoré si podľa článku 23 ods. 4 nariadenia (ES) č. 515/97 vyžadujú vloženie informácií do CIS, sú tie, ktoré sa týkajú:

  • dovozu výrobkov z tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy prijaté v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitné pravidlá prijaté s ohľadom na tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov;
  • vývozu výrobkov do tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy prijaté v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitné pravidlá prijaté s ohľadom na tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov;
  • pohybu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy prijaté v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitné pravidlá prijaté s ohľadom na tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov, v rámci spoločného alebo vonkajšieho tranzitného režimu a operácií, pri ktorých počas spätného vývozu z Únie do tretej krajiny dochádza k dočasnému uskladneniu takýchto výrobkov v Únii;
  • pohybu výrobkov v rámci EÚ, ktoré podliehajú obmedzeniam alebo zákazom vyplývajúcim z právnych predpisov prijatých v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitných pravidiel prijatých s ohľadom na tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov, alebo na ktoré sa poskytuje pomoc EÚ.

Tieto povinnosti ukladá DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/757 z 3. februára 2016, ktorým sa stanovujú operácie v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych predpisov, ktoré si vyžadujú vloženie informácií do colného informačného systému.