Poľnoprodukty z Kórei

23.05.2015 18:54

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/131 z 23. januára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín. 

Zaradenie Kórejskej republiky do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 by sa malo uplatňovať od 1. februára 2015. S cieľom umožniť hospodárskym subjektom, aby sa prispôsobili zmenám príloh III a IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008, by sa zmeny prílohy IV mali uplatňovať až po uplynutí primeraného obdobia.