Podnety k reforme WTO

04.07.2019 17:34

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Reforma WTO s cieľom prispôsobiť sa vývoju svetového obchodu (stanovisko z vlastnej iniciatívy)
(2019/C 159/03)