Platnosť a účinnosť UCC

03.11.2013 17:42

Aká je platnosť a účinnosť Colného kódexu Únie a súvisiacich colných  predpisov?

V súvislosti so zverejnením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z dne 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie a objasnenia jeho platnosti a účinnosti na ostatné komunitárne colné predpisy považujeme za dôležité informovať o týchto skutočnostiach, nakoľko Finančná správa SR od 30.októbra, kedy vstúpil Colný kódex Únie do platnosti o tejto skutočnosti neinformovala a nevydala žiadne stanovisko v tejto veci.

 

Aký teda má vplyv zverejnenie a platnosť Colného kódexu Únie na ostatné colné predpisy, najmä na platnosť a účinnosť:

 • Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 zo dňa 12.októbra 1992, ktorým sa vydáva colný kódex Spoločenstva, v platnom znení
 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 zo dňa 23.apríla 2008, ktorým sa ustanovuje colný kódex Spoločenstva (Modernizovaný colný kódex), v znení Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2013.

 

Platnosť a účinnosť Colného kódexu Únie (Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 952/2013)

 • vstúpil tento do platnosti dňom 30.októbra 2013, tzn. v súlade s ustanovením čl. 287 na dvadsiaty deň po jeho uverejnení.,
 • počnúc 30. októbrom 2013 nadobudol čiastočnú účinnosť podľa ustanovenia čl. 288 ods. 1, ktoré upravuje zmocňovacie ustanovenie k vydaniu delegovaných právomocí a vykonávacích predpisov, ako i rušia a menia doposiaľ platné colné predpisy,
 • plnú účinnosť nadobudne 1. júna 2016 v súlade s ustanovením v čl. 288 ods. 1 a nasl.,
 • dňom 30. októbra 2013 je zrušený Modernizovaný colný kódex (podľa čl. 286 ods. 1),
 • v súlade s ustanovením čl. 286 ods. 2 dňom 1. júna 2016 dôjde k zrušeniu Colného kódexu Spoločenstva a niektorých súvisiacich colno-právnych predpisov.


Platnosť a účinnosť Modernizovaného colného kódexu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008)

 • vstúpil do platnosti 24. júna 2008 (na dvadsiaty deň po jeho uverejnení podľa čl. 187),
 • 24.júna 2008 nadobudol čiastočnú účinnosť  podľa v čl.188 ods.1, ktorý upravuje zmocnenie k vydaniu vykonávacích colno-právnych predpisov,
 • v súlade s čl.188 ods.2 mal nadobudnúť úplnú účinnosť, len čo budú prijaté a účinné vykonávacie predpisy, pričom najneskôr bola tento termín zo strany Európskej komisie ustanovený na 24.jún 2013,
 • nadobudnutím úplnej účinnosti mal súčasne byť zrušený colný kódex Spoločenstva.

 

Európska komisia predložila 20.februára 2012 prepracovaný návrh Modernizovaného colného kódexu Európskemu parlamentu a Rade ako Colný kódex Únie. Pôvodný zámer bol nahradiť Modernizovaný colný kódex ku dňu 24.júna 2013 v súlade s platnou legislatívou.

Napriek tejto snahe nebol dotiahnutý legislatívny proces tak, aby bolo prepracované znenie prijaté a mohlo tak vstúpiť do platnosti ešte pred týmto dátumom, ktorý bol najneskorším termínom podľa platnej legislatívy.

Bez adekvátnej úpravy legislatívy by totiž nastala situácia, kedy by sa Modernizovaný colný kódex stal 24.júna 2013 platným a colný kódex Spoločenstva by bol tak zrušený. Takáto situácia, ak by nastala, by viedla k vytvoreniu právnej neistoty pri uplatnení  colných predpisov k tomuto dátumu a vznikli by prekážky v udržaní komplexného a právneho rámca colnej únie až do prijatia navrhovaného nariadenia.


S cieľom zabrániť vzniku tak vážnej nepriaznivej situácie pri uplatnení colných predpisov Európskej únie ako i s cieľom poskytnutia potrebnej lehoty k ukončeniu procesu prijatia  prepracovaného znenia Colného kódexu Únie, bol odložený dátum plnej účinnosti  Modernizovaného colného kódexu odložený na 1.november 2013 na základe prijatého Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 528/2013.

 

Platnosť a účinnosť colného kódexu Spoločenstva

Colný kódex Spoločenstva mal pôvodne zrušiť Modernizovaný colný kódex, najneskôr  24. júna 2013. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 528/2013 bol tento dátum posunutý na 1.november 2013.

Nakoľko tým, Colný kódex Únie nadobudol čiastočnú účinnosť a platnosť dňa 30. októbra 2013, je Modernizovaný colný kódex zrušený, nenadobudne úplnú účinnosť k odloženému dátumu 1.november 2013, čím ani nenadobudne účinnosť ustanovenie o  zrušení Colného kódexu Spoločenstva.

Colný kódex Spoločenstva zostáva naďalej v platnosti a účinný je podľa súčasne platného právneho stavu ku dňu  úplnej účinnosti Colného kódexu Únie do 1.júna 2016.

 

Vplyv na národné colné predpisy Slovenskej republiky

Vzhľadom k rozsiahlym zmenám v prepracovanom znení Modernizovaného colného kódexu si vyžiadajú tieto i zmeny národného Colného zákona a súvisiacich colných predpisov, ktoré upravujú v Slovenskej republike oblasť colníctva a colnej politiky tak, aby nedošlo k rozporom s komunitárnym právom a to najneskôr k 1.júnu 2016.