Oznámenie Európskej komisie už vyšlo v Úradnom vestníku EÚ

30.01.2018 10:50

Európska komisia na základe žiadosti Slovenskej republiky o schválenie štátnej pomoci SA.47743 (2017/PN) - Slovenská republika - Daňové zvýhodnenie pre biopalivá uverejnila dňa 27. januára 2018 oznámenie o notifikácii štátnej pomoci pod č. SA.49509 - Slovenská republika - Daňové zvýhodnenie pre biopalivá, v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslo oznamu 2018/C 31/02.

Z tohoto dôvodu dňom 1. februára 2018 nadobúdajú účinnosť čl. I body 5, 6, 7, 9, 16, 43, 54, 56, 59 a čl. II zákona č. 268/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zároveň od 1. februára 2018 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.