Opravy colných predpisov

21.04.2017 08:27

Európska komisia prostredníctvom Úradného vestníka zverejnila Korigendá k už publikovaným a účinným colným predpisom, ktoré sú účinné od 1.5.2016.

Ich znenie pre informovanie verejnosti prinášame i na našej web stránke v časti https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/.

 

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446  

Korigendum uverejnené v ÚV EÚ L 101 z 13.4.2017 opravuje pôvodné znenie uverejnené v k ÚV EÚ L 69 z 15.3.2016

 

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

Korigendum uverejnené v ÚV EÚ L 101 z 13.4.2017 opravuje pôvodné znenie uverejnené v ÚV EÚ L 343 z 29.12.2015

 

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Korigendum uverejnené v ÚV EÚ L 101 z 13.4.2017 opravuje pôvodné znenie uverejnené v ÚV EÚ L 343 z 29.12.2015