Oprava VNK 2016/1047

17.11.2016 17:40

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1047 z 28. júna 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

( Úradný vestník Európskej únie L 170 z 29. júna 2016 )

Na strane 39 v prílohe písmene b) bode 1, ktorým sa menia riadky týkajúce sa číselných znakov KN 3215 až 3215 90 00 druhej časti prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, v poznámke pod čiarou č. 5:
namiesto:
„Tuhý atrament v tvaroch navrhnutých na vloženie do prístrojov podpoložiek 8443 31, 8443 32 alebo 8443 39: bez cla‘“
má byť:
„Atramentové kazety (bez integrovanej tlačiarenskej hlavy), ktoré sú určené na vloženie do prístrojov podpoložiek 8443 31, 8443 32 alebo 8443 39 a ktorých súčasťou sú mechanické alebo elektrické komponenty; tuhý atrament v tvaroch navrhnutých na vloženie do prístrojov podpoložiek 8443 31, 8443 32 alebo 8443 39: bez cla“.