Oprava Delegovaného nariadenia 2015/2446 k Colnému kódexu Únie

04.07.2019 17:10

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/841 zo 14. marca 2019,
ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie