Embargo voči RF

15.08.2014 10:30

Európska únia rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Tieto  opatrenia sa začali uplatnovať 1.8.2014 formou ekonomických sankcií v štyroch nasledujúcich oblastiach ( INFO opatrenia voči Rusku ) :

1) Obmedzenia týkajúce sa obchodu so zbraňami - Zakazuje sa vývoz a dovoz zbraní a vojenského materiálu do/z Ruskej federácie.

2) Obmedzenia týkajúce vývozu tovarov a technológií s dvojakým použitím - Opatrenia sa vzťahujú na predaj, dodávky a vývoz tovarov a technológií s dvojakým použitím uvedených v zozname v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009.

3) Obmedzenia týkajúce sa vývozu určitých technológií pre ropný priemysel - Predchádzajúce povolenie sa vyžaduje na priamy alebo nepriamy predaj, dodávku, presun alebo vývoz technológií uvedených v prílohe II Nariadenia Rady (EÚ) č.833/2014 bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo v akejkoľvek inej krajine, ak sú takéto zariadenia alebo technológie určené na použitie v Rusku,.

4) Obmedzenia týkajúce sa kapitálového trhu - Zákaz transakcií v oblasti finančných alebo investičných služieb alebo poskytovaniatakýchto služieb, alebo obchodovanias novými dlhopismi alebo kapitálom, alebo podobnými finančnými nástrojmi so splatnosťou dlhšou ako 90 dní vydanými ruskými finančnými inštitúciami v štátnom vlastníctve (podiel štátu viac ako 50 %).

V súčasnosti prijatý postup stanovuje ich uplatňovanie do 31. júla 2015. Uplatňovanie týchto opateení bude priebežne monitorované. V závislosti od vývoja situácie môžu byť vprípade potreby prehodnotené alebo rozšírené.

Podrobnosti uplatňovania ekonomických sankcií sú rozpracované v Nariadení Rady (EÚ) č.833/2014, ktoré prikladáme v SK jazykovej verzii.

Embargo znamená obchodnú vojnu, ktorá začala medzi RF a EÚ.  V konečnom dôsledku neprospeje ani jednej zo zúčastnených strán. Obchodná vojna je  najtvrdším nástrojom colnej a obchodnej politiky a využíva sa v krajných prípadoch (pozri IRÁN, SÝRIA, KĽDR a pod.). Zámerom je eliminácia a nátlak na príslušný štát alebo zoskupenie krajín. EÚ nakoniec poškodí len a len záujem vlastných podnikateľov, obchoníkov a občanov členských štátov v pomaly sa zotavujúceho hospodárskeho systému. Ekonomiky členských štátov dostávajú ďalšiu ranu v podobe vlastného streleného gólu. Každopádne tieto tvrdé reštrikčné opatrenia nikomu neprospejú a nakoniec tam kde sa dvaja bujú, víťazí tretí.