Od 1.1.2022 účinný nový colný sadzobník

14.12.2021 11:06

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1832 z 12. októbra 2021, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. 

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2022. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Je nutné aktualizovať KN s cieľom splniť medzinárodné záväzky týkajúce sa zmien v nomenklatúre harmonizovaného systému (ďalej len „HS“) podľa odporúčania Rady pre colnú spoluprácu z 28. júna 2019. 

 

A čoho sa rámcovo budú zmeny týkať?

Zmeny v HS 2022 v 24. kapitole týkajúce sa nových tabakových výrobkov sa musia transponovať do KN pomocou konkrétnych položiek a podpoložiek, aby bolo možné ich identifikovať a zatriediť v súlade s nariadením (EHS) č. 2658/87 a príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie (napr. vec C-547/13, Oliver Medical, bod 45). 

Je možné, že zatriedenie nových tabakových výrobkov sa v neskoršom štádiu, v rámci revízneho cyklu HS2027, bude musieť revidovať s ohľadom na povahu emisií, ktoré tieto výrobky produkujú, ak budú existovať nové dôkazy relevantné pre zatriedenie, ktoré vyplynú okrem iného z práce vykonanej Rámcovým dohovorom Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku. 

Je nutné zmeniť KN s cieľom implementovať postupné znižovanie colných sadzieb na výrobky, na ktoré sa vzťahuje dohoda vo forme Vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií, ako sa požaduje v rozhodnutí Rady (EÚ) 2016/971. 

Zmeny KN zohľadňujú požiadavky štatistiky a obchodnej politiky, ako aj vývoj v oblasti technológií a obchodu, a to zavedením nových podpoložiek na uľahčenie monitorovania špecifického tovaru.

kapitola 33 - nedeterpénovaný ružový olej

kapitola 44 - drevovláknité dosky a preglejky

kapitola 73 -  určité oceľové rúry

kapitola 76 - hliníkové kompozitné panely 

Nutné je zmeniť zatriedenie niektorých látok v zozname nevlastníckych názvov farmaceutických látok v prílohe 3 tretej časti (prílohy k colnému sadzobníku) prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 a v zozname farmaceutických medziproduktov v prílohe 6 tretej časti (prílohy k colnému sadzobníku) prílohy I k uvedenému nariadeniu. 

V súvislosti s úsilím obmedziť celosvetovú zmenu klímy je nutné monitorovať vplyv obchodu s fluórovanými skleníkovými plynmi na klímu, a preto je nutné vložiť doplnkové kódy TARIC do prílohy 10 ku KN a vytvoriť príslušnú novú doplnkovú jednotku „t. CO2“. 

S účinnosťou od 1. januára 2022 by príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 mala byť nahradená úplnou a aktuálnou verziou KN spolu so sadzbami všeobecného a zmluvného cla vyplývajúcimi z opatrení prijatých Radou alebo Komisiou. 

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,