Od 1.1.2021 zrušené oslobodenie od DPH na zásielky s tovarom do 22 EUR

15.03.2020 06:53

Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 s účinnosťou od 1. januára 2021 ruší oslobodenie tovaru s hodnotou nepresahujúcou 22 EUR od DPH. V dôsledku sa bude vyžadovať colné vyhlásenie, aj keď neexistuje povinnosť vyberať DPH z tohto tovaru a uplatňuje sa naň oslobodenie od cla. 

Ide o prípady, kedy tovary boli sú  objednávané cez e-shopy v tretích krajinách a následne sú tieto dopravované poštou alebo kuriérom do EÚ. Počet týchto zásielok neúmerne narástol a Komisia preto pristúpila k ich eliminácií, aby chránila vnútorný obchod Únie a súčasne i obchádzanie colných a daňových predpisov. 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 sa preto mení ilo tak, aby bolo možné deklarovať tovar s vlastnou hodnotou nepresahujúcou 22 EUR tak, že sa predloží colnému orgánu, až kým sa nezruší limit 22 EUR na účely DPH.

Delegované nariadenia Komisie  (EÚ) 2019/1143 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o deklarovanie určitých zásielok s nízkou hodnotou a zavádza možnosť deklarovať zásielky s nízkou hodnotou na colné účely s použitím odlišného súboru údajov, ktorý bude obsahovať menej prvkov ako súbor údajov pre štandardné colné vyhlásenie.

Všetky členské štáty, teda rovnako i Slovenská republika sú povinné najneskôr do 1.1.2021 zaviesť zjednodušený systém pre podávanie colných vyhlásení s menším počtom údajov na vybrané prípady, aby sa tak umožnilo podávať colné vyhlásenie s neúmerným množstvo údajov.   

Možnosti deklarovať zásielky s nízkou hodnotou s použitím obmedzeného súboru údajov:

  1. by však nemala byť dostupná pre tovar, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam. Uvedený tovar by sa mal aj naďalej deklarovať prostredníctvom štandardného colného vyhlásenia so všetkými príslušnými informáciami.
  2. by sa nemal používať ani na deklarovanie tovaru, ktorý je oslobodený od DPH pri dovoze podľa článku 143 ods. 1 písm. d) smernice 2006/112/ES (kódy colného režimu 42 a 63)
  3. je koncipovaný pre prípady, v ktorých sa DPH už priznala v súlade s osobitnou úpravou pre predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích krajín alebo tretích území v súlade s hlavou XII kapitolou 6 oddielom 4 smernice 2006/112/ES a v ktorých teda nie je potrebné vyberať DPH pri dovoze;
  4. je koncipovaný aj pre prípady, v ktorých je členský štát dovozu zároveň členským štátom spotreby na účely DPH, a preto je aj členským štátom, ktorý vyberá DPH.
  5. tovar dovážaný pod kódmi colného režimu 42 a 63 sa dováža do iného členského štátu, ako je členský štát, ktorý bude DPH vyberať, a obmedzený súbor údajov neobsahuje dostatočné informácie na zabezpečenie súladu so všetkými požiadavkami súvisiacimi s DPH uplatniteľnými v uvedených prípadoch.