Od 1.7. tovar do 22 EUR s DPH

01.12.2020 11:03

Ako sme verejnosť informovali ešte 15.3.2020 Európska komisia prijatím Smernice Rady (EÚ) 2017/2455 s účinnosťou od 1.7.2021 ruší oslobodenie tovaru s hodnotou nepresahujúcou 22 EUR od DPH. V dôsledku sa bude vyžadovať colné vyhlásenie, aj keď neexistuje povinnosť vyberať DPH a to z tovaru, na ktorý sa uplatňuje oslobodenie od cla.
Dotkne sa to prípadov objednávok tovaru cez e-shopy v tretích krajinách s ich dopravou poštou alebo kuriérom do krajín Európsekj únie. Neúmerný narást Európska komisia bola nútená riešiť prijatím opatrení k ich eliminácií. Id eo opatrenia k ochrane vnútorného obchodu Únie a súčasne i opatrenia na zamedzenie k obchádzaniu colných a daňových predpisov.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 sa preto zmenilo, aby bolo možné deklarovať tovar s vlastnou hodnotou nepresahujúcou 22 EUR tak, že sa predloží colnému orgánu, až kým sa nezruší limit 22 EUR na účely DPH.
Prijaté Delegované nariadenie Komisie  (EÚ) 2019/1143 zo 14.3.2019 mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 a to pri deklarovaní určitých zásielok s nízkou hodnotou a taktiež zavádza možnosť deklarovať zásielky s nízkou hodnotou na colné účely s použitím odlišného súboru údajov. Ten súbor údajov bude menej obsiahly než je súbor údajov pre štandardné colné vyhlásenie.
Všetky členské štáty, teda rovnako i Slovenská republika sú povinné najneskôr do 1.7.2021 zaviesť zjednodušený systém pre podávanie colných vyhlásení s menším počtom údajov na vybrané prípady, aby sa tak umožnilo podávať colné vyhlásenie s neúmerným množstvo údajov.  
Aké sú teda možnosti deklarovať zásielky s nízkou hodnotou s použitím obmedzeného súboru údajov:

  • nemá byť dostupná pre tovar, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam. Uvedený tovar by sa mal aj naďalej deklarovať prostredníctvom štandardného colného vyhlásenia so všetkými príslušnými informáciami;
  • nemá sa používať na deklarovanie tovaru oslobodeného od DPH pri dovoze podľa článku 143 ods. 1 písm. d) smernice 2006/112/ES (kódy colného režimu 42 a 63);
  • je určený pre prípady priznania DPH v súlade s osobitnou úpravou pre predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích krajín alebo tretích území v súlade s hlavou XII kapitolou 6 oddielom 4 smernice 2006/112/ES a v ktorých teda nie je potrebné vyberať DPH pri dovoze;
  • je určený pre prípady, ak je členský štát dovozu zároveň členským štátom spotreby na účely DPH, a preto je aj členským štátom, ktorý aj DPH vyberá;
  • tovar dovážaný pod kódmi colného režimu 42 a 63 sa dováža do iného členského štátu, než je  členský štát, kde sa DPH vyberá, pričom obmedzený súbor údajov neobsahuje dostatočné informácie na zabezpečenie súladu so všetkými požiadavkami súvisiacimi s DPH uplatniteľnými v uvedených prípadoch.