Obilniny bez cla

09.07.2012 14:46

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 569/2012 dočasne pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na niektoré obilniny v hospodárskom roku 2012/2013.

1. Uplatňovanie dovozného cla na obyčajnú pšenicu patriacu do číselného znaku KN 1001 99 00, inú ako vysokej kvality a vymedzenú v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 642/2010 ( 6 ) sa v hospodárskom roku 2012/2013 pozastavuje na všetok dovoz uskutočnený v rámci colnej kvóty so zníženým clom, otvorenej nariadením (ES) č. 1067/2008.
2. Ak sa preprava obilnín uvedených v odseku 1 tohto článku uskutočňuje priamo na miesto určenia v Únii a začala sa najneskôr 31. decembra 2012, na prepustenie príslušných výrobkov do voľného obehu sa uplatní pozastavenie cla podľa tohto nariadenia.

Ako dôkaz o preprave priamo na miesto určenia v Únii a o dátume začatia tejto prepravy sa príslušným orgánom predloží originál prepravného dokladu.

Toto nariadenie je uplatniteľné od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012.