Obchodná dohoda o Brexite: Čo znamenajú pravidlá WTO alebo austrálsky vzťah?

19.12.2020 08:09

Keď Spojenému kráľovstvu a EÚ vyprší čas na dosiahnutie obchodnej dohody - a s perspektívou, že nebude dosiahnutá žiadna dohoda - vláda Spojeného kráľovstva hovorí o vzťahoch s EÚ v austrálskom štýle. Boris Johnson často spomínal Austráliu a tiež uviedol, že Spojené kráľovstvo by sa malo „pripraviť na obchodovanie za podmienok WTO“. Nech premiér používa akékoľvek prirovnania a slová, ide o eufemizmy pre tú istú vec, pričom  výsledkom bude obchodovanie s EÚ bez dohody. Austrália obchoduje s EÚ podľa základných pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pretože s EÚ v súčasnosti nemá uzavretú dohodu o voľnom obchode. Pokúša sa však o jej vyrokovanie. „Austrálčania by naše obchodné vzťahy s Európou nepovažovali za uspokojivé,“ uviedol pre BBC bývalý austrálsky premiér Malcolm Turnbull. Varoval Spojené kráľovstvo, aby „dávalo pozor na to, čo si občania a krajina vlastne želá“.

 

Ako teda Austrália obchoduje s EÚ?
 

Podľa pravidiel WTO sa na obchod s tovarom medzi Austráliou a EÚ automaticky uplatňujú clá a dane. Ale aj keď neexistuje dohoda o voľnom obchode, obe strany majú niekoľko dohôd o veciach, ako je vývoz vína a normy na výrobky, ich kvalitu, vlastnosti, zhodu a pod., ktoré trochu uľahčujú obchod. Ak by sa rozhovory Spojeného kráľovstva s EÚ náhle prerušili, Spojené kráľovstvo by žiadne také dohody nemalo. Inými slovami, bez dosiahnutia obchodnej dohody by Spojené kráľovstvo čelilo ešte obmedzenejším obchodným vzťahom s EÚ, ako má Austrália (najprísnejšie obmedzenia by platili pre obchod zahŕňajúci Veľkú Britániu, so Severným Írskom by sa zaobchádzalo odlišne).

Okrem toho je dôležité mať na pamäti, že obchod medzi Austráliou a EÚ sa veľmi líši od obchodu medzi Veľkou Britániou a EÚ. Austrália leží na druhom konci sveta, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo je blízkym susedom EÚ. To v praktickom vyjadrení znamená, že Austrália nerealizuje taký veľký objem obchodu s EÚ ako Spojené kráľovstvo.
Ako príklad slúži podiel exportu na celkovom výsledku EÚ do Austrálie, ktorý predstavuje za roky 2017 – 2019 od 0,2 po 0,4 %. Čo sa týka dovozu podiel sa nemení a zostáva vo v percentách na čísle 0 %. Celkový dovoz a vývoz podľa kontinentov a ekonomických zoskupení krajín, kde podiel krajín EÚ za roky 2017 – 2019 dosahuje hodnoty cca pri vývoze 85 % a dovoze 67 %. V tomto období sa Spojené kráľovstvo podieľalo na vývoze EÚ 1,2 – 1,7 % a na dovoze 4,5 – 4,9 %.  
Ak by sme vzali v úvahu len tieto ukazovatele, tak prepojenie ekonomík EÚ a Spojeného kráľovstva oproti Austrálii a EÚ, čo sa týka podielu obchodnej výmeny je absolútne neporovnateľné. Z toho dôvodu argumentácia tzv. austrálskym modelom budúcich obchodných vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom nie je relevantná. Spojené kráľovstvo sa nespolieha na EÚ, pokiaľ ide o fungovanie dodávateľských reťazcov just-in-time v odvetviach, ako sú automobily, farmaceutické výrobky a potraviny.
Hraničné kontroly a omeškanie dodávok tovarov, ktoré sa stávajú oveľa viac naliehavými, ak nemáte uzatvorené obchodné dohody so svojimi partnermi, majú neporovnateľne oveľa menší vplyv na obchod medzi EÚ a Austráliou, než aký by mali na obchod medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Aj napriek tomu sa Austrália snaží vylepšiť svoje vzťahy s EÚ a obe strany rokujú o dohode o voľnom obchode od roku 2018. Austrálsky premiér Turnbull pre BBC Question Time uviedol: „Austrálčania nebudú považovať naše obchodné vzťahy s Európou za uspokojivé, existujú predovšetkým veľké bariéry austrálskeho vývozu poľnohospodárskych výrobkov a veľký tlak na systém služieb.“

 

Ako teraz teda funguje obchod medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ?
 

EÚ je najväčším obchodným partnerom Spojeného kráľovstva. V roku 2019 tvoril objem obchodu:
• 43% vývozu zo Spojeného kráľovstva do EÚ
• 51% dovozu do Spojeného kráľovstva z EÚ
Ako členský štát EÚ bolo Spojené kráľovstvo súčasťou jeho obchodného systému, colnej únie a jednotného trhu. To znamená, že na tovar neexistovali žiadne clá a aplikovali sa len minimálne hraničné kontroly. Z dôvodu prechodného obdobia po Brexite je Spojené kráľovstvo v tomto systéme stále až do konca decembra 2020. Obe strany sa snažia do 31.12.2020 dosiahnuť novú dohodu o voľnom obchode, ktorá by odbúrala väčšinu 
ciel a kvóty (obmedzenia množstva obchodovaných tovarov), ale nie novej hraničnej byrokracie a kontrol.

Ak dohodu obe strany nedosiahnu, potom budú musieť obchodovať medzi sebou podľa pravidiel WTO - ako to v súčasnosti aplikuje Austrália. Len malý príklad priamej leteckej vzdialenosti z Viedne do Sydney je to cca 16 tisíc kilometrov, no a z Viedne do Londýna je to cca 1240 km. To predstavuje necelú desatinu zo vzdialenosti do Austrálie, asi taký by mohol byť priepastný rozdiel medzi prirovnávaním systému obchodu EÚ – Austrália k systému obchodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. 
 

Čo je Svetová obchodná organizácia (WTO)?
 

WTO je miestom, kde krajiny rokujú o pravidlách medzinárodného obchodu - má 164 členov a ak nemajú medzi sebou dohody o voľnom obchode, obchodujú podľa základných „pravidiel WTO“, ktoré sú ustanovené v tzv. multilaterálnej Všeobecnej dohode o clách a obchode (GATT).
Čo stanovuje Všeobecná dohoda o clách a obchode (GATT)?
Základnými dvomi princípmi GATT sú:
1.  Princíp nediskriminácie (rovnaké zaobchádzanie), to znamená rovnaké zaobchádzanie s tovarom pri dovoze a vývoze. Stanovuje,  že žiadna zmluvná  strana   nesmie   s   dovozom   akéhokoľvek   druhu   tovaru   pochádzajúceho z inej zmluvnej strany, ani s vývozom určeným  do  inej zmluvnej strany zaobchádzať  horšie, ako s dovozom z  ktorejkoľvek krajiny, alebo vývozom určeným  do ktorejkoľvek   krajiny.
2. Princíp reciprocity (vzájomné výhody), značí vzájomne priznanie si colných úľav v rovnakom rozsahu medzi zmluvnými stranami a to na základe vzájomnej výhodnosti
Každý člen má zoznam taríf a kvót, ktoré uplatňuje v iných krajinách, s ktorými nemá uzatvorenú dohodu. Sú známe ako plány WTO. Spojené kráľovstvo teda nemôže zaobchádzať s tovarmi z EÚ horšie, než s tovarmi s iných tretích krajín, čo v praxi znamená, že colné sadzby na tovary z EÚ nemôžu byť vyššie než na tovary z iných tretích krajín.

 

Neobchodujú iné krajiny s EÚ podľa pravidiel WTO?
 

Áno, napríklad takto obchoduje EÚ s krajinami ako sú USA, Čína, Brazília. V skutočnosti ide o každú krajinu, s ktorou EÚ nepodpísala dohodu o voľnom obchode. Vtedy sa uplatňujú vo vzájomnom obchode pravidlá WTO.
Zoznam krajín podľa preferenčnej príslušnosti vo vzťahu k Európskej únii.

Ale rovnako ako Austrália, ani tieto veľké ekonomiky sa nespoliehajú iba na základné pravidlá WTO, pretože všetky uzavreli s EÚ iné dohody, ktoré vedú k uľahčeniu vzájomného obchodu. Napríklad USA majú s EÚ najmenej 20 dohôd, ktoré pomáhajú regulovať konkrétne odvetvia, a to od vína a banánov až po poistenie a označovanie energetickej účinnosti.
 

Prečo vláda Spojeného kráľovstva hovorí o Kanade?
 

Vláda opakovane vyhlásila, že chce dohodu o voľnom obchode v súlade s tou, ktorú má EÚ s Kanadou. Vysvetlime si teda zásadný rozdiel dohody EÚ s Kanadou od tej, ktorú by mohli vyrokovať Spojené kráľovstvo a EÚ, pretože tam sa snažia vyrokovať dohodu, ktorá by nemala vôbec žiadne clá ani kvóty.
Zatiaľ čo dohoda EÚ s Kanadou zahŕňa clá a kvóty (napríklad na niektoré poľnohospodárske výrobky) a bolo treba o nej dlho rokovať po jednotlivých líniách.

 

Čo sa stane, ak nebude obchodná dohoda?
 

Podľa pravidiel WTO by sa clá uvalili na všetok dovážaný tovar, s výnimkou Severného Írska, ktoré je predmetom samostatnej dohody s EÚ. Priemerná tarifa EÚ je dosť nízka (okolo 2,8% pre nepoľnohospodárske výrobky), ale v niektorých odvetviach môžu byť tarify dosť vysoké.
Automobily pochádzajúce od výrobcov v Spojenom kráľovstve by boli zaťažene pri dovoze do EÚ colnou sadzou 10%. Niektoré colné sadzby na poľnohospodárske produkty by boli ešte vyššie, no a v prípade mliečnych výrobkov by stúpli colné sadzby v priemere na viac ako 35%.
To by malo veľký vplyv na niektoré britské podniky, ktoré predávajú svoje výrobky do EÚ.

 

Čo by urobilo Spojené kráľovstvo?
 

To isté urobí aj Spojené kráľovstvo, ktoré uvalí svoje clá na dovážaný tovar z EÚ, čo by malo veľký vplyv na niektoré európske spoločnosti. Vláda už zverejnila podrobnosti o clách, ktoré bude od januára 2021 vymeriavať na tovary z krajín, s ktorými neexistuje dohoda o voľnom obchode. V niektorých oblastiach budú uložené na ochranu britských výrobcov, napríklad v automobilovom priemysle a na väčšine poľnohospodárskych výrobkov, aby sa zabránilo „ďalšiemu narušeniu pre farmárov a spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve“. To povedie k vyšším cenám niektorých tovarov v Spojenom kráľovstve. Vláda však tiež odstraňuje niektoré clá, ktorými sú v EÚ zaťažované tovary, napríklad v oblastiach, kde nie je toľko domácej výroby v Spojenom kráľovstve, ktoré je potrebné chrániť.

 

Tu je niekoľko položiek, pri ktorých sú tarify znížené na nulu:

Tovar CS v EÚ k 31.12.2020 CS v UK od 1.1.2021
Ruže 8,3 % 0 %
Vákuové banky 6,7 % 0 %
Pripravené prášky do pečiva 6,1 % 0 %
Nite na šitie pre maloobchod 5,0 % 0 %
Zátky a uzávery  4,7 % 0 %
Bicyklové duše 4,0 % 0 %
Ihly do šijacích strojov  2,7 % 0 %
Lopatky turbín  2,7 % 0 %
Pistácie nevylúpané  1,6 % 0 %

Zdroj: Oddelenie BBC pre medzinárodný obchod
 

Je dôležité mať na pamäti, že pravidlá „doložky najvyšších výhod“ WTO obmedzujú manévrovací priestor v prípade, že nedôjde k nijakej dohode. Spojené kráľovstvo nemohlo napríklad znížiť tarify iba pre EÚ, aby udržalo fungujúci obchod. To by muselo zaobchádzať so zvyškom sveta rovnako, čo by mohlo viesť k tomu, že lacný dovoz zaplaví britskú ekonomiku a poškodí domáce podniky.
Všeobecná dohoda o clách a obchode spočíva predovšetkým na princípe nediskriminácie, čo sa prejavuje práve v Doložke najvyšších výhod (DNV). Tovarová výmena v medzinárodnom obchode sa musí uskutočňovať na základe prísnej rovnosti.
Zásada nediskriminácie znamená, že jedna krajina používa voči ostatným krajinám obchodno-politické prostriedky ako autonómne, tak zmluvné v rovnakej miere a rozsahu voči ostatným krajinám bez rozdielu. Prejavuje sa ako bilaterálna (dvojstranná) DNV, ktorá má tzv. podmienečný charakter (t.z. môže sa poskytnúť, ale nemusí), poskytuje sa bežne vo  vzťahoch dvoch  štátov. (Príklad: zmluvné strany A a B (nie GATT-u) sa dohodnú, že ak v  budúcnosti  jedna z  nich uzavrie obchodnú dohodu s treťou stranou C a tejto poskytne osobitné výhody (úľavy), ktoré nie sú v dohode medzi A a B, tieto výhody sa budú vzťahovať i na pôvodnú dohodu medzi A a B. Krajina A, ktorá poskytne doložku najvyšších výhod B sa zaväzuje, že všetky výhody ktoré poskytne tretej strane C môže poskytnúť  tiež  krajine B.
Multilaterálna (mnohostranná) DNV sa uplatňuje článkom I dohody a to všetkými zmluvnými stranami "bez výnimky a nepodmienečne". V právnom  vyjadrení  napĺňa zásadu nediskriminácie, ktorá je uvedená v Preambule k Všeobecnej dohody. Voči zmluvným stranám je nevypovedateľná. Pripúšťa však aj určité presne stanovené výnimky zo zásady nediskriminácie.

 

Netarifné prekážky
 

Nejde len o colné sadzby, ale existujú aj takzvané „netarifné prekážky“. V mnohých oblastiach hospodárstva sú oveľa dôležitejšie. Medzi netarifné prekážky patria napríklad normy výrobkov, bezpečnostné predpisy a sanitárne kontroly potravín a zvierat. Mnoho zo subjektov si podá žiadosti, aby splnili požiadavky a mohli uvádzať svoje výrobky i na oboch trhoch (EÚ i Spojeného kráľovstva), či už k dohode príde alebo nie. Mnohé podniky v Spojenom kráľovstve obchodujúce s EÚ sa obávajú, že pri uzatvorení dohody by táto dohoda neviedla k zdĺhavým procedúram, oneskoreniam a vzniku dodatočných nákladov pri získaní povolení, certifikátov, licencií a pod.
Nakoniec by sa rokovania o nejakom druhu dohody museli začať znova, a to i po uplynutí lehoty pre skončenie tzv. prechodného obdobia, tzn. po 31.12.2020, lenže vyrokovanie dohody nejaký čas trvá a teda počas toho obdobia, než by sa obchodná dohoda dosiahla, tak sa budú uplatňovať zásady a pravidlá WTO vyplývajúce z Dohody GATT.

 

A čo služby?

 

Toto všetko sa týka iba obchodu s tovarom. Obchod so službami medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ má tiež zásadný význam. Druh obchodnej dohody, ktorú sa obe strany pokúšajú vyrokovať, by o službách aj tak veľa nehovoril.
V oblasti služieb by stav bez dohody však v tomto ohľade nemusel znamenať ešte väčšiu výzvu ako stav s dohodou. Spoločnosti na oboch stranách prielivu by sa museli prispôsobiť náhlej zmene a to súčasne so snahou vyrovnať sa s dopadmi krízy, ktorá nastala v dôsledku koronavírusu.

 

Zdroj:

  • https://www.bbc.com/news/uk-45112872, Trnava 19.12.2020
  • Skriptá: Colná politika a medzinárodný obchod, Kapitola IV. Zmluvné prostriedky multilaterálne a bilaterálne dohody, Trnava 19.12.2020
  • Eurostat, databáza celkového vývozu a dovozu podľa kontinentov, Trnava 19.12.2020

 

Poznámka: znenie článku bolo prevzaté v pôvodnom znení, preložené do SK a doplnené niektorými odkazmi, faktografickými údajmi pre porovnanie daného stavu.