Pôvod EÚ-Gruzínsko od 1.6.2018 podľa RED

10.06.2018 14:00

ROZHODNUTIE č. 1/2018 PODVÝBORU PRE CLÁ EÚ A GRUZÍNSKA, z 20. marca 2018, ktorým sa nahrádza protokol I k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce [2018/836]

PODVÝBOR PRE CLÁ EÚ A GRUZÍNSKA,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (1), a najmä na jej článok 23 ods. 2,

so zreteľom na protokol I k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0836&from=SK

 

PRÍLOHA


PROTOKOL I  týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce

Článok 1   Uplatniteľné pravidlá pôvodu

1.   Na účely vykonávania tejto dohody sa uplatňuje dodatok I a príslušné ustanovenia dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (1) (ďalej len „dohovor“).

2.   Všetky odkazy na „príslušnú dohodu“ v dodatku I a v príslušných ustanoveniach dodatku II k dohovoru sa považujú za odkazy na túto dohodu.

Článok 2   Urovnávanie sporov

1.   Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 32 dodatku I k dohovoru a ktoré nie je možné vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za vykonanie tohto overenia, sa postúpia Podvýboru pre clá. Ustanovenia o mechanizme na urovnávanie sporov v kapitole 14 (Urovnávanie sporov) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa neuplatňujú.

2.   Urovnávanie sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa vo všetkých prípadoch riadi právnymi predpismi uvedenej krajiny.

Článok 3   Zmeny protokolu

Podvýbor pre clá môže rozhodnúť o zmenách ustanovení tohto protokolu.

Článok 4   Odstúpenie od dohovoru

1.   Ak Únia alebo Gruzínsko písomne oznámi depozitárovi dohovoru svoj zámer odstúpiť od dohovoru podľa článku 9 dohovoru, Únia a Gruzínsko bezodkladne začnú rokovania o pravidlách pôvodu na účely vykonávania tejto dohody.

2.   Do nadobudnutia platnosti takýchto novo dohodnutých pravidiel pôvodu sa na túto dohodu naďalej uplatňujú pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru uplatniteľné v okamihu odstúpenia od dohovoru. Od okamihu odstúpenia od dohovoru sa však pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru vykladajú tak, aby umožňovali dvojstrannú kumuláciu len medzi Úniou a Gruzínskom.

Článok 5   Prechodné ustanovenia – kumulácia

Bez ohľadu na článok 16 ods. 5 a článok 21 ods. 3 dodatku I k dohovoru, keď sa kumulácia týka len štátov EZVO, Faerských ostrovov, Únie, Turecka, účastníkov procesu stabilizácie a pridruženia, Moldavskej republiky a Gruzínska, za dôkaz o pôvode možno považovať sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenie o pôvode.

 

Uplatňuje sa od 1. júna 2018.