Zmeny od 1.1.2022 - NRSR schválila novely zákonov o spotrebných daniach

03.11.2021 18:43

Národná rada Slovenskej republiky na svojej schôdzi schválila dňa 27. októbra 2021 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)  a  ktorým sa mení a dopĺňa

  • zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákony o spotrebných daniach“).

 

Cieľom schválených noviel zákonov o spotrebných daniach je okrem iného:

  • transpozícia smernice Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie,
  • legislatívno-technické úpravy, ktorými sa zjednocujú v  zákonoch pri všetkých typoch daňových subjektov povinnosti pri registrácii alebo vydávaní povolení,
  • z dôvodu znižovania administratívnej záťaže sa zrušujú niektoré povinnosti dotknutých daňových subjektov oznamovať zmeny údajov, ktoré finančná správa má možnosť získať z verejných registrov.
  • z dôvodu znižovania administratívnej záťaže sa upresňujú niektoré ustanovenia jednotlivých zákonov v súvislosti s oznamovacími povinnosťami pri zmene údajov
  • legislatívno-technické úpravy, ktorými sa zjednocujú názvy vydávaných rozhodnutí podľa jednotlivých zákonov s Daňovým poriadkom,
  • legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe

 

Účinnosť schválených noviel zákonov o spotrebných daniach je od 1. januára 2022.

 

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované týmto novelám zákonov a ktoré budeme organizovať koncom tohto roka a začiatkom budúceho roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.