NRSR schválila novely zákonov o spotrebných daniach

03.12.2020 12:46

Národná rada Slovenskej republiky na svojej schôdzy schválila dňa 24. a 27. novembra 2020 návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa

 • zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „návrhy zákonov“).

 

Cieľom schválených návrhov zákonov je:

 • transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky,
 • úprava zákona v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku,
 • nové znenie ustanovenia o užívateľskom podniku zavádzajúce administratívne jednoduchší systém vydávania povolenia a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom,
 • nové znenie ustanovenia upravujúce nadobudnutie vybraného minerálneho oleja obchodníkom s vybraným minerálnym olejom,
 • v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/1151 z 29. júla 2020, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje sa ukončuje súkromná výroba destilátu a zavádza sa oslobodenie výživových doplnkov od spotrebnej dane z liehu,
 • transpozícia smernice Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES,
 • transpozícia smernice Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie,
 • úprava sadzieb spotrebnej dane pri cigaretách a bezdymovom tabakovom výrobku v troch krokoch, v prípade ostatných tabakových výrobkov sa navrhuje dvojkrokové nastavenie sadzieb spotrebnej dane (pokračovanie daňového kalendára),
 • úprava ustanovení týkajúcich sa označovania cigár a nastavenie prechodného obdobia pre cigary do vypredania zásob,
 • legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe

 

Účinnosť schválených návrhov zákonov je postupne v niekoľkých fázach až do 13. februára 2023 , pričom niektoré ustanovenia začnú platiť už od 1. januára 2021 resp. 1. júla 2021.

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované týmto novelám zákonov a ktoré budeme organizovať koncom tohto roka a začiatkom budúceho roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.