Nový colný sadzobník 2016

15.11.2015 07:05

Dňa 30. októbra 2015 zverejnila Európska únia v Úradnom vestníku L 285 zv. 58 v časti nelegislatívne akty znenie nového colného sadzobníka na rok 2016 ako:

"Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/1754, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku."

Je potrebné aktualizovať kombinovanú nomenklatúru tak, aby sa v nej zohľadňovali napríklad zmeny požiadaviek týkajúcich sa štatistík a obchodnej politiky, zmeny vykonané v záujme plnenia medzinárodných záväzkov, technologický a obchodný vývoj a potreba zosúladiť alebo objasniť texty.
V súlade s článkom 12 nariadenia (EHS) č. 2658/87 by sa príloha I k uvedenému nariadeniu mala nahradiť s účinnosťou od 1. januára 2016 úplnou verziou kombinovanej nomenklatúry spolu s autonómnymi a zmluvnými colnými sadzbami, ktoré vyplývajú z opatrení prijatých Radou alebo Komisiou.

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2016.