New Union Customs Code and the implementing rules

13.10.2015 08:32

See below for English translation of the text in Slovak. 

Nový Colný kódex Únie

nadobudol účinnosť 1. novembra 2013 po jej schválení zo strany Európskeho  parlamentu 20. septembra 2013 (ďalej len "UCC"). Zmeny colných pravidiel a postupov EÚ, ktoré sa prijatím UCC zavádzajú sú potenciálne ďalekosiahle. Zmeny však nebude možné aplikovať v praxi  až do dátumu stanoveného vo vykonávacích predpisoch k UCC. Očakáva sa, že zmeny vyplývajúce z UCC budú vykonané v niekoľkých fázach v období od 1. mája 2016 do 31. decembra 2020.

 

HLAVNÉ ZMENY

Cieľom UCC je modernizovať európske colné predpisy s cieľom:

  • plniť praktické aspekty meniacej sa obchodnej praxe
  • získanie dostatočného času na vývoj podporných systémov IT
  • povzbudiť obchodníkov k pripojeniu sa k projektu Európskej únie AEO (SHS)

 

Medzi kľúčové zmeny súčasného systému by mali byť nasledovné:

 

Centralizované colné konanie

tento postup by umožnil SHS typu C alebo SHS typu F operátorom deklarovať tovar elektronicky a platiť clo v mieste, kde sú usadení, bez ohľadu na to, kde sa tovar skutočne vstúpil alebo vystúpil z Európskej únie. Vzhľadom k rade zložitých otázok, ktoré ešte musia byť vyriešené, pokiaľ ide o vykonávanie centralizovaného colného konania, ako je IT infraštruktúra potrebná pre zabezpečenie podpory a tiež ako riešiť otázky DPH a spotrebných daní.  Neočakáva sa, že centralizované colné konanie bude zavedené skôr než do 31.12. 2020.

 

Sebahodnotenie

tento postup by umožnil zjednodušený režim pre SHS typu C alebo SHS typu F, aby realizovali dovoz alebo vývoz vstupom do ich záznamov náhradu za predkladanie úplných vývozných a dovozných vyhlásení (podobne ako to, čo sa v súčasnej dobe uplatňuje pri zásielkach UK kontinentálneho šelfu).

 

Zabezpečenie colného dlhu

Držitelia SHS typu C, alebo SHS typu F budú môcť požiadať o čiastočné zníženie záruky požadovanú pri tovare prepravovanom pod colným dohľadom. Nie je presne známe ako bude presne systém oslobodenia nastavený; to bude určené vo vykonávacích predpisoch k Colnému kódexu Únie. Okrem toho Colný kódex Únie zavádza povinné ručenie pre všetkých obchodníkov, ktorí chcú využiť zjednodušenie pri colných režimoch (napr. colné uskladňovanie, aktívny zušľachťovací styk). Úplné oslobodenie bude k dispozícii pre spoločnosti, ktoré majú SHS typ C alebo SHS typ F, alebo ktoré spĺňajú kritériá pre udelenie štatútu SHS typu C.

 

Sankcie

Každý členský štát stanoví sankcie za nedodržanie colných predpisov. Tieto sankcie "musia byť účinné, primerané a odradzujúce". Pýtame sa, či to povedie k toľko potrebnej revízii ustanovení čl. 70 – 72 colného zákona Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberajú colnými deliktami. Tieto ustanovenia sú nielen morálne, ale i vecne zastarané a ich aplikácia v praxi je často sporná a nejednotná. Európska komisia už oznámila zámer jednotnej úpravy s tým, že to rieši samostatný návrh smernice týkajúci sa zladení colných sankcií pri porušení colných predpisov. To posilní právnu istotu hospodárskych subjektov a prispeje k prehľadnosti a zjednoteniu postupov colných orgánov členských krajín Únie.

Rozhodnutie o záväznej informácii

Doba platnosti záväznej informácie o colnotarifnom zatriedení tovaru (ZIN), bude podstatným spôsobom znížená zo šiestich rokov na tri roky rovnako i u záväznej informácií o pôvode.

 

Oceňovanie

Dve kľúčové otázky oceňovania musia byť ešte len určené; tieto sa týkajú toho, či bude zachovaný "prvý predaj", a či význam nových ustanovení vzrastie a ich zavedenie povedie zvýšeniu účinnosti  licenčných poplatkov. Budeme musieť počkať na vykonávacie ustanovenia ako upravia danú oblasť.

 

Časový plán implementácie

Rokovania o znení vykonávacích ustanovení  intenzívne prebiehajú i napriek tomu, že mali byť prijaté do dvoch mesiacov po prijatí ich predbežného návrhu finálneho znenia zo strany Európskej komisie k 30.6.2015. Obchodníci a colné orgány členských štátov Únie budú mať teda na implementáciu menej než dvanásť mesiacov po prijatí vykonávaní predpisov k UCC pred ich účinnosťou.  Predpokladá sa, že zmeny budú implementované postupne od mája 2016 do konca decembra 2020 (čo je konečný termín pre implementáciu IT systémov a techniky potrebné pre bezpapierovým colného prostredia).

 

Praktické dopady

Colný kódex únie bude viesť k nasledujúce praktické dôsledkom, ktorých by ste si mali byť vedomí:

  • Hlavne skutočnosť, že napriek existencii Colného kódexu Únie, tieto zmeny budú implementované po prijatí vykonávacích predpisov, ktoré sa uzatvoria v priebehu roka 2015.
  • Zmeny v colných predpisoch budú mať zásadné vplyvy na všetkých obchodníkov, ktorí obchodujú s tretími krajinami mimo Únie.
  • Podniky by mali starostlivo preskúmať Colný kódex Únie a návrhy vykonávacích predpisov, pokiaľ ide o všetky oblasti, ktoré predstavujú potenciálny problém, tiež zvážiť možnosť lobovať i prostredníctvom svojho obchodného združenia na úrovni Európskej komisie, alebo osloviť vnútroštátne colné orgány a / alebo poslancov pred a počas rokovaní o vykonávacích predpisoch.

 

Záverečné odporúčanie

Spoločnosti, ktoré nie sú v súčasnej dobe certifikovaní ako SHS typu C alebo SHS typu F  by mali zvážiť potenciálne prínosy od roku 2016 a skúmať, či nepristúpiť  k získaniu SHS pre účinnosťou Colného kódexu Únie (1.5.2016). Riziko riešiť to príliš neskoro spočíva v tom, že môže byť náhly príval žiadateľov, ktoré by mohlo viesť k oneskoreniu schvaľovacieho procesu, čím spoločnosti o prídu o potenciálne výhody, ako je oslobodenie od povinnosti zabezpečenia colného dlhu.

 

Ak máte akékoľvek otázky k tejto téme, alebo k tomu ako tieto zmeny môžu ovplyvniť Vašu firmu alebo ak potrebujete poradiť o konkrétnych otázkach, prosím neváhajte kontaktovať C&D Services s.r.o. radi Vám zodpovieme Vaše otázky a poskytneme potrebné informácie, alebo vyškolíme Vašich pracovníkov a pripravíme ich na včasnú aplikáciu a adaptáciu vašej firmy na nové podmienky v zahraničnom obchode Európskej únie. 

 

 

ENGLISH VERSION:

The new Customs Code of the Union
entered into force on 1 November 2013 after its approval by the European Parliament 20 September 2013 (the "UCC"). Changes in customs rules and procedures of the EU to implement the adoption of the UCC are potentially far-reaching. The changes will not be applied in practice until the date specified in the implementing rules to UCC. It is expected that the changes resulting from the UCC will be carried out in stages during the period from 1 May 2016 to 31 December 2020.

MAIN CHANGES

UCC aim is to modernize the European customs regulations in order to:

  • meet the practicalities of changing business practices
  • to allow sufficient time for the development of supporting IT systems
  • encourage traders to join the European Union project AEO (AEO)

The key changes to the current system should be as follows:

Centralised clearance

This would allow SHS SHS type C or type F operator to declare goods electronically and pay duty at the place where they are established, irrespective of where the goods actually enter or leave the European Union. Due to a number of complex issues that still need to be resolved with regard to the implementation of centralized clearance, as the IT infrastructure necessary for providing support and also to address the issue of VAT and excise duties. It is not expected that centralized clearance will be introduced within less than 31 December 2020.

Self assesment 

This would allow a simplified regime for the SHS type C or AEO F-Type to implement import or export access to their records compensation for submission of full import and export declarations (similar to what currently applies to shipments UK continental shelf).

The guarantee

SHS holders of C or AEO F-Type will be able to apply for a partial reduction of the required guarantee for goods carried under customs supervision. It is not known exactly how the exemptions set through the system; It will be determined in the implementing rules for the Union Customs Code. In addition, the Union Customs Code establishes third party liability for all traders who want to take in the simplification of customs procedures (eg. Customs warehousing, inward processing). A full exemption is available for companies that have AEO AEO type C or type F, or which meet the criteria for granting AEO type C.

Sanctions

Each Member State shall provide for penalties for failure to comply with customs legislation. Those penalties' shall be effective, proportionate and dissuasive ". We wonder whether this will lead to a much needed revision of the provisions of Art. 70 to 72 of the Customs Act of the Slovak Republic, dealing with customs offenses. These provisions are not only morally but also materially outdated and their application in practice is often questionable and inconsistent. The European Commission has announced its intention to single treatment with the fact that it addresses a separate proposal for a Directive concerning the harmonization of customs penalties for customs offenses. This will enhance legal certainty for economic operators and will contribute to transparency and consistent customs authorities of the Member States of the Union.
 

The decision on the BTI
The period of validity of binding information on the classification of goods colnotarifnom (BTI) will be significantly reduced from six years to three years as well as in binding origin information.

Valuation

Two key issues pricing has yet to be determined; These concern whether it will keep the "first sale", and that the importance of the new provisions will increase and their implementation will increase the efficiency of royalties. We will have to wait for implementing provisions adapted as the area in question.

A timetable for implementation

Negotiations on the text of the implementing provisions of intense ongoing despite the fact that should be taken within two months after receiving the preliminary draft of the final text by the European Commission on 30 June 2015. Traders and customs authorities of Member States of the Union will therefore have to implement fewer than twelve months after the adoption of the rules for implementing UCC prior to their effectiveness. It is expected that changes will be implemented gradually from May 2016 until the end of December 2020 (which is the deadline for implementation of IT systems and techniques needed for paperless customs environment).

Practical implications

Union Customs Code will lead to the following practical consequences which you should be aware of:
Especially the fact that despite the existence of the Customs Code of the Union, these changes will be implemented after the adoption of implementing rules to be concluded during the year, 2015.
Changes in customs legislation will have a major impact on all dealers who trade with third countries outside the Union.
Enterprises should carefully scrutinize the Union Customs Code and proposals for implementing rules in respect of all the areas that pose a potential problem also consider the possibility of lobbying and through their trade association at the European Commission, or to reach the national customs authorities and / or Members prior to and during negotiations on the implementing rules.