Novely zákonov o spotrebných daniach

28.07.2020 10:07

Nová Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní, ktorej niektoré články vstúpili do platnosti v marci tohto roka, ukladá členským krajinám transponovať jej znenie do národných legislatív. Na základe tejto skutočnosti budú novelizované všetky zákony o spotrebných daniach tak, aby boli v súlade s ustanoveniami jednotlivých článkov danej Smernice. Pripravovaný Plán legislatívnych úloch vlády SR na 2. polrok 2020 obsahuje, že tieto návrhy zákonov majú byť predložené na rokovanie vlády SR v auguste tohoto roka. 

 

Táto Smernica obsahuje veľa nových podmienok a opatrení, ktoré bude potrebné zapracovať do jednotlivých zákonov o spotrebných daniach. Napr. okrem iného zavádza aj Elektronický zjednodušený administratívny dokument, ktorý bude slúžiť ako doklad na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a prepravuje sa na územie iného členského štátu, kde sa má dodať na podnikateľské účely t.j. použitie systému EMCS aj na prepravy mimo pozastavenia dane.

 

V súčasnosti sa už v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádzajú zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja a zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

 

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované týmto novelám zákonov a ktoré budeme organizovať koncom tohto roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.