Novela zákonov o spotrebnej dani

23.10.2014 12:20

Národná rada Slovenskej republiky na svojej schôdzi dňa 22. októbra 2014 schválila  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a to zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z uhlia, elektriny a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov  a zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Novelou zákona sa:

  • transponuje smernica Rady 2013/61/EÚ, ktorou sa mení územná pôsobnosť smernice Rady 2008/118/ES  sa znenie ustanovenia upravuje tak, že daňové právne predpisy Európskej únie sa neuplatnia na územie Mayotte,
  • ustanovuje mechanizmus dočasného pozastavenia prístupu do elektronického systému prepráv minerálneho oleja a alkoholických nápojov daňovému subjektu, ktorým je užívateľský podnik, prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo registrovaný odosielateľ, ak má správca dane odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami,
  • zavádza sa elektronický systém kontrolných známok, prostredníctvom ktorého sa budú oznamovať správcovi dane skutočnosti týkajúce sa kontrolných známok,
  • na základe doterajších poznatkov z praxe nadobudnutých pri uplatňovaní ustanovení súvisiacich s posudzovaním dodržiavania podmienok na upustenie od zloženia zábezpeky na spotrebnú daň z tabakových výrobkov sa upravujú príslušné ustanovenia, zároveň sa na účely tohto zákona spresňuje definícia nedoplatku.
  • vzhľadom na to, že obchodníci s tabakom disponujú v súčasnosti ešte značným množstvom zásob nízko obratového tabaku, ktorý nie je označený kontrolnou známkou,  posúva sa lehota jeho dopredaja na 31. marec 2015.
  • spresňuje a dopĺňa ustanovenia zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktoré upravuje obchodovanie s pohonnými látkami (motorová nafta, motorový benzín a LPG) v daňovom voľnom obehu a rozširuje okruh osôb, ktoré budú môcť byť zaradené do evidencie spotrebiteľov pohonných látok.

 

Účinnosť zákona je od 1. decembra 2014 okrem ustanovení upravujúcich pozastavenie prístupu do elektronického systému prepráv, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015 a ustanovení týkajúcich sa problematiky obchodovania s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2015.