Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

20.11.2017 18:52

Dňa 13.11.2017 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 269/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Cieľom tohoto zákona je:

  • nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny    sadzby dane (preznačenie),
  • úprava a doplnenie vybraných ustanovení o zábezpeke na daň,
  • doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným úradom,
  • spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení upravujúcich obchodovanie s tabakovou surovinou,
  • úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

 

Účinnosť zákona je od 1. januára 2018 okrem ustanovení týkajúcich sa sprísnenia podmienok na vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a ustanovení súvisiacich s predmetnou úpravou, ako aj ustanovenia minimálnej výšky zloženej zábezpeky na daň pre osoby, ktoré chcú prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, a ustanovenia presnejšie vymedzujúceho podmienky na zníženie zloženej zábezpeky na daň; tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2018. Ustanovenia upravujúce označovanie spotrebiteľských balení cigariet, ktorých kratší z rozmerov bočnej strany spotrebiteľského balenia je menší než kratší z rozmerov kontrolnej známky, kontrolnou známkou, nadobudnú účinnosť 1. júla 2018.