Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

13.11.2015 14:20

Dňa 1. novembra 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 241/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Medzi najvýraznejšie zmeny patrí zmena spôsobu zdaňovania cigár a cigariek, ktoré sa začnú zdaňovať rovnako ako tabak (to znamená podľa hmotnosti), zákaz predaja spotrebiteľského balenia cigariet s iným počtom ako 20 kusov cigariet a spotrebiteľského balenia tabaku s hmotnosťou menšou ako 30 gramov.

Zmeny zákona sú aplikované v troch etapách – k 1. novembru 2015, k 1. januáru 2016 a k 1. marcu 2016.

Cieľom novely zákona je:

  • upraviť zdaňovanie cigár a cigariek tak, aby bol základ dane pre tento tabakový výrobok vyjadrený v kilogramoch (doposiaľ bol vyjadrený v kusoch) a tiež zmeniť sadzbu dane na cigary a cigarky z kusov na kilogram výrobku (účinnosť od 1. januára 2016). V praxi to znamená, že sadzba dane na tabak, cigary a cigarky bude rovnaká, čo by malo viesť k zníženiu únikov na spotrebnej dani z cigariet (z dôvodu nižšej sadzby dane stanovenej na cigary sa tabak z nekvalitných cigár zneužíval na výrobu cigariet),
  • zmena znaku pre sadzbu dane, ktorý sa uvádza na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek z veľkého písmena A na veľké písmeno „B“(od 1. januára 2016), pričom spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“ bude možné uvádzať do daňového voľného obehu do 29. februára 2016 a predávať do 31. decembra 2016,
  • zakázať predaj spotrebiteľského balenia cigariet s iným počtom ako 20 kusov cigariet (v zmysle európskeho nariadenia sa počet cigariet zvýši zo súčasných 19 na 20 cigariet v každom spotrebiteľskom balení - účinnosť od 1. marca 2016), pričom spotrebiteľské balenia cigariet s 19 ks bude možné na území SR predávať do 31.03.2016,
  • zakázať predaj spotrebiteľského balenia tabaku s hmotnosťou menšou ako 30 gramov (účinnosť od 1. marca 2016), pričom 20 g spotrebiteľské balenie tabaku bude možné na území SR predávať do 20.05.2017,
  • znížiť administratívnu záťaž pri oznamovaní údajov o prijatých kontrolných známkach prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok (účinnosť od 1. novembra 2015),
  • spresniť práva a povinnosti finančného riaditeľstva a štátnej tlačiarne pri nakladaní s kontrolnými známkami – spôsob tlače, reklamácie,... (účinnosť od 1. novembra 2015),
  • zaviesť nové správne delikty, ktoré sa budú týkať nezákonného nakladania s kontrolnými známkami (účinnosť od 1. novembra 2015),
  • zosúladiť mechanizmus dočasného pozastavenia prístupu do elektronického systému prepráv tabakových výrobkov daňovému subjektu, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo registrovaný odosielateľ, a to so zákonom o spotrebnej dani z minerálneho oleja a alkoholických nápojov (účinnosť od 1. novembra 2015),
  • upraviť sankcie za porušenie ustanovení, upravujúcich niektoré povinnosti pri tlači a nakladaní s kontrolnými známkami (účinnosť od 1. novembra 2015).