Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

30.06.2017 16:22

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 pripravilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Uvedený návrh zákona už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a v súčasnosti prebieha vyhodnotenie zaslaných pripomienok. 

 

Cieľom návrhu zákona je:

-   zaviesť jednu základnú sadzbu dane na motorový benzín a jednu základnú sadzbu dane na motorovú naftu,

-   zaviesť daňovo zvýhodnenú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu, ak obsahujú požadovaný objem biopaliva     a primiešané biopalivo spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti,

-   spresniť a doplniť ustanovenia o užívateľskom podniku,

-   doplniť niektoré ustanovenia o zábezpeke na daň,

-   sprísniť podmienky na vydanie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj pohonných látok (§ 25b),

-   upraviť sankcie za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2018 okrem ustanovení týkajúcich sa problematiky obchodovania s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2018. 

 

Sledujte našu webovú stránku. Budeme Vás na nej informovať o definitívnom znení zákona, ktoré bude schválené v NR SR a publikované v Zbierke zákonov. Takisto sa budete môcť včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované tejto novele zákona.