Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja už vyšla v Zbierke zákonov

10.11.2017 11:43

Dňa 10.11.2017 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 268/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 

Cieľom tohoto zákona je:

  • zaviesť jednu základnú sadzbu dane na motorový benzín a jednu základnú sadzbu dane na motorovú naftu,
  • zaviesť daňovo zvýhodnenú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu, ak obsahujú požadovaný objem biopaliva a primiešané biopalivo spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti,
  • spresniť a doplniť ustanovenia o užívateľskom podniku,
  • doplniť niektoré ustanovenia o zábezpeke na daň,
  • sprísniť podmienky na vydanie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj pohonných látok (§ 25b),
  • upraviť sankcie za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

 

Účinnosť zákona sa je od 1. januára 2018 okrem ustanovení týkajúcich sa problematiky obchodovania s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu, ktoré nadobudnú účinnosť 1. apríla 2018 resp. prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Seminár zameraný na novelu zákona sa bude konať dňa 6.12.2017 v Trnave v priestoroch našej spoločnosti. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke. Takisto sa budete môcť včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované tejto novele zákona a ktoré budeme organizovať aj začiatkom budúceho roka. Sledujte našu webovú stránku.